Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Про кафедру
Про кафедру

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ 

  Кафедра "Фінансів, банківської справи та страхування" здійснює освітню та професійну підготовку бакалаврів і магістрів галузі знань 07 - Управління та адміністрування, спеціальності 072 - Фінанси, банківська справа та страхування.
  
Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування у співдружності з іншими кафедрами університету забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю „Фінансів, банківської справи та страхування" за денною та заочною формами навчання, а також здійснює перепідготовку кадрів (післядипломну освіту).
     Успішна робота протягом багатьох років свідчить про спроможність кафедри реалізувати навчальні програми, спрямовані на виконання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик з підготовки бакалавра та спеціаліста, що розроблені на підставі сучасного вітчизняного та міжнародного досвіду, а також відповідають вимогам Державних стандартів освіти.
   Кафедра "Фінансів, банківської справи та страхування" має значний науковий та кадровий потенціал, який забезпечує підготовку випускників на високому освітньому та фаховому рівні. Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 14 осіб. З них - 7 докторів наук, професорів, 7 кандидатів наук, доцентів.
  Значна кількість викладачів кафедри, крім базової освіти, має досвід практичної роботи в фінансово-кредитних установах, який активно використовують в процесі викладання дисциплін. Більше половини викладачів кафедри має стаж науково-педагогічної роботи понад 10 років.
Викладачі кафедри приймають активну участь у міжвузівських та міжнародних науково-практичних конференціях, проводять дослідження та публікують наукові статті у фахових журналах, а також постійно підвищують рівень кваліфікації.

Кафедра "Фінансів, банківської справи та страхування" забезпечує викладання таких дисциплін:

1. Вступ до фаху
2. Основи наукових досліджень у фінансах
3. Фінанси
4. Гроші та кредит
5. Фінанси підприємств
6. Страхування
7. Інвестування
8. Центральний банк і грошово-кредитна політика
9. Податкова система
10. Стратегія підприємства
11. Прогнозування фінансової діяльності
12. Фінансове планування
13. Управління фінансами державних підприємств
14. Страхові послуги
15. Фінансовий аналіз
16. Банківські операції
17. Бюджетна система
18. Фінансовий ринок
19. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
20. Інформаційні системи і технології у фінансах.
21. Інвестиційне кредитування
22. Страхування фінансових ризиків
23. Аналіз банківської діяльності
24. Банківський менеджмент
25. Економічна кібернетика
26. Фінансовий менеджмент
27. Бюджетний менеджмент
28. Соціальне страхування
29. Податковий менеджмент
30. Ринок фінансових послуг
31. Фінансова санація та банкрутство підприємств
32. Місцеві фінанси
33. Міжнародний менеджмент
34. Фінансовий менеджмент у банку
35. Інвестиційний менеджмент
36. Управління фінансовими ризиками
37. Управління банківськими ризиками
38. Менеджмент персоналу
39. Інноваційна політика і фінансове забезпечення
40. Біржова діяльність.
41. Ризик-менеджмент.
42. Теорія безпеки соціально-економічних систем
43. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки.
44. Інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки.
45. Банківська безпека.
46.
Інформаційне забезпечення фінансово-економічної безпеки.
47. Фінансова безпека держави.
48. Конкурентна розвідка.
49. Методологія наукових досліджень.
50. Страхова безпека.
51.
Безпека адміністрування податків
52.
Управління фінансовою діяльністю підприємств
53.
Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки на підприємстві
54.
Бюджетна безпека держави.
55.
Страховий менеджмент


Кваліфікаційна характеристика фахівців:
Фахівець має:
- широку ерудицію та культуру, є патріотом та гідним представником вітчизняної інтелігенції, має високі громадянські та моральні якості;
- достатньо високу підготовку до самостійної, активної, творчої, професійної діяльності, спрямовану на вдосконалення фінансового стану підприємства та підвищення його ефективності, на задоволення суспільних потреб у високоякісній продукції промислового виробництва та послугах;
- фундаментальну підготовку, необхідну для саморозвитку та самостійного поглиблення професійних знань у фінансовій сфері.

Фахівець знає:
- основи соціально-гуманітарних дисциплін в обсязі, що забезпечує професіоналізм та широту світогляду. До цих дисциплін належать: філософія, політологія, етика й історія України, російська та українська мови; англійська мова (вільно);
- основи природничих дисциплін, зокрема, вища математика, теорія ймовірності та математична статистика, економетрія, інформатика, екологія, безпека життєдіяльності;
- спеціальні дисципліни, які лежать в основі професійної підготовки: фінансовий аналіз, бюджетна система, фінансова діяльність суб'єктів господарювання, фінансовий ринок, банківські операції, фінанси, інвестування, страхування,
соціальне страхування, фінансове планування та інші спеціальні дисципліни, а також основи законодавства України, господарське та фінансове право.

Фахівець уміє:

- оцінювати поточну кон'юнктуру та перспективну ринкову ситуацію і розробляти відповідні до них середньо та довготривалі програми розвитку виробництва і фінансової діяльності підприємства та установи;
- виявляти проблеми та вузькі місця виробничо-збутового процесу і пропонувати альтернативні варіанти його вдосконалення та фінансового забезпечення;
- досягати конструктивних рішень у виробничому колективі, домагатися оптимально психологічного клімату в довіреному йому підрозділі (виробництві);
- складати, аналізувати та інтерпретувати фінансові звіти і на цій основі приймати рішення з підвищення ефективності виробництва та напрямків його розвитку;
- розуміти процеси та фактори, які визначають внутрішнє та зовнішнє фінансове середовище, в якому працює підприємство чи установа, а також моделі та теорії, які пояснюють поведінку виробничо-економічних та соціальних систем;
- співвідносити вплив внутрішнього та зовнішнього середовища відносно власної організації та її можливостей, особливо на своєму рівні активності та відповідальності.

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар