Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Сторінка блогів
Розміщення науково-популярної інформації
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1 2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В.      коментарі - 0

     Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
     Серед основних навчально-методичних і наукових праць кафедри можна виділити наступні.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

   Сич Є.М., Ільчук В.П., Кравчук Г.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. -  К.: "Видавництво "Аспект - Поліграф", 2003. - 352 с.
   У навчальному посібнику висвітлені теоретичні, методичні та практичні питання інвестиційної діяльності. Викладена економічна сутність основних положень щодо оцінки ефективності інвестування, розглянуті методи формування та управління інвестиційним портфелем. Аналізуються інвестиційні пріоритети, які зумовлені інноваційним розвитком економіки України. Особлива увага приділяється учасникам інвестиційного процесу, їхньому призначенню та функціям. Розглядається фінансове забезпечення інвестицій, фінансові інструменти та схеми залучення капіталу. Надається характеристика фінансовим інструментам та висвітлюється механізм реалізації фінансового інвестування.
   Навчальний посібник призначений для підготовки бакалаврів та магістрів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для економістів та фінансистів підприємств, установ фінансово-кредитної системи, які займаються аналізом та розробкою інвестиційних проектів.


   Сич Є.М., Кравчук Г.В., Ільчук В.П. Управлінський аналіз діяльності суб'єктів господарювання: Навч. посібник. - К.: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2004. - 204 с.
  У навчальному посібнику висвітлені теоретичні та методичні питання управлінського аналізу суб'єктів господарювання. Викладені основні концептуальні положення щодо методики проведення управлінського аналізу на підприємствах. Особлива увага приділяється контролінгу як елементу управлінського аналізу.
  Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів, а також для економістів, менеджерів, аналітичних працівників, фінансистів та керівників підприємств. Стане у пригоді всім, хто займається бізнесом і досліджує виробничо-господарську діяльність підприємств.

   

 

  Кравчук Г. В., Шкарлет С. М. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. - Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2005. - 332 с.

   Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни "Податковий менеджмент", яка входить до навчального плану підготовки спеціалістів з економіки і підприємництва. У навчальному посібнику розкрито теоретичні та організаційні засади податкового менеджменту, визначені особливості контрольної роботи податкових органів, розглянуто механізм стягнення податків і зборів, узагальнено і систематизовано практичні приклади у задачах та тестових завданнях.
   Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей, викладачів, практичних працівників у сфері оподаткування та бізнесменів.

   

   Аналіз фінансового стану промислових підприємств: Навч.посібник / Кер. і наук. ред. проф. С. М. Шкарлет, Г.В.Кравчук. — 2-ге, допов. та перєроб. - К.: ТОВ "Дорадо-Друк", 2009. — 292с.

   Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми для студентів-бакалаврів спеціальності «Фінанси». Усі теми навчального посібника містять як теоретичну інформацію стосовно визначеної теми, так і практичні аспекти проведення її аналізу. У навчальному посібнику розкривається методика аналізу основних та оборотних засобів, дебіторської заборгованості, фінансової стійкості та рентабельності, діагностики банкрутства та проведення фінансового планування і прогнозування діяльності промислових підприємств.
   Для студентів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, економістів та практиків, що цікавляться проблемами здійснення аналізу фінансового стану промислових підприємств.

   Базилінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.Я. Базилінська – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 328с.

   Сич Є.М., Пилипенко О.В., Стасишен М.С. Стратегічний аналіз: Навч.-метод, посібн. - К.: Каравела, 2010. – 304 с.
  Навчально-методичний посібник містить навчальну програму дисципліни "Стратегічний аналіз" з розподілом тем на модулі, конспект лекцій, практичні завдання для самостійного виконання, контрольну роботу для студентів заочної форми навчання, теми рефератів, теоретичні питання для підсумкового контролю знань, приклад завдання для модульного контролю знань, список рекомендованих інформаційних джерел та словник основних термінів дисципліни.
  Навчально-методичний посібник призначений для вивчення дис¬ципліни "Стратегічний аналіз" студентами магістратури спеціальності 8.050106 "Облік і аудит" денної і заочної форм навчання.

   
   Шкарлет С.М., Жарій Я.В. Банківські операції. Навч. посібник  - К.: «Дорадо-Друк», 2010. - 384с.

   У посібнику викладені теоретичні відомості з традиційних і нетради¬ційних банківських операцій з урахуванням норм діючого законодавства та світових стандартів. Для поглибленого засвоєння матеріалу до коленого з теоретичних розділів включені різноманітні практичні завдання з банківської діяльності.
   Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників у сфері банківської справи.

  

    Сич С. М. Ринок фінансових послуг [текст] : навчальний посібник/Є. М. Сич, В. П. Ільчук. Н. І. Гавриленко - К. : « Центр учбової літератури», 2012. - 428 с.

   У навчальному посібник} з позицій системного підходу розкрита сутність та особливості ринку фінансових послуг. Визначений економічний зміст основних видів фінансових послуг відповідно до типової програми курсу. Показані особливості надання фінансових послу г банківськими та іншими фінансово-кредитними установами. Наведений короткий словник термінів.
   Видання розраховане для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти.

  В.П. Ільчук. Фінанси і кредит. Вступ до фаху: підручник / В.П. Ільчук, І.В. Горшунова. – Чернігів: Черніг. Нац. Технол.ун-т, 2013. – 199 с.

    Інвестування : підручник (модульний варіант) / В. П. Ільчук, Г. В. Кравчук, М. В. Дубина, А. В. Тарасенко ; кер. авт. колект. і наук. ред. проф. В. П. Ільчук. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – 355 с.
    Підручник підготовлено відповідно до навчальної робочої програми з вибіркової дисципліни за вибором навчального закладу «Інвестування», яка входить до навчального плану підготовки бакалаврів. Розкрито теоретичні та організаційні засади здійснення процесу інвестування, визначено особливості оцінювання ефективності реалізації реальних та фінансових інвестиційних проектів, розглянуто механізм оцінювання інвестиційної привабливості та формування інвестиційного портфелю на підприємствах, узагальнено і систематизовано практичні та тестові завдання.
   Призначено для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері здійснення інвестицій.
    Адміністративний менеджмент: Навч. посібник / Вдовенко Ю.С., Вдовенко СМ., Рогова О.В. - Ч.: 2015. - 264 с.
    У навчальному посібнику розглядаються основні поняття та наукою-практичні категорії адміністративного менеджменту.
  Вивчаються соціальна природа, мета та зміст, об'єкт і предмет науки адміністративний менеджмент.
 Розглядаються науково-практичні підходи та форми використання адміністративних методів управління.
 Акцентується увага на застосуванні адміністративного менеджменту в діяльності органів влади, виробничій сфері та громадських організаціях.
  Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають адміністративний менеджмент та управлінців-практиків реального сектору економіки, державних службовців, які працюють в структурах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування.   Шкарлет С.М. Інноваційний  розвиток підприємства  :  навч.  посіб.  / С. М. Шкарлет, В. П. Ільчук. - Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. - 308 с.
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства», яку включено до навчальних планів підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит». У роботі розглянуто сутність та зміст інноваційного розвитку підприємства, орга¬нізацію інноваційної діяльності на підприємствах, етапність процесів наукових досліджень і розробок, формування сучасного інноваційного потенціалу.
  Особлива увага звертається на інфраструктуру ринку інновацій, державну підтримку інноваційного підприємництва та інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств. Проаналізовано рівні інноваційного розвитку та чинники його формування, сучасні організаційні форми інноваційного розвитку підприємств та ризики інноваційної діяльності. За всіма темами розроблено переліки першоджерел у наукових виданнях економічного характеру. До кожної теми додається практикум.
    Розрахований для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних за¬кладів, науковців, спеціалістів-практиків, а також для тих, кого цікавлять про¬блеми інноваційного розвитку підприємств.


МОНОГРАФІЇ

  Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток / За ред. д-ра екон. наук, проф. Сича Є. М.— К.: Логос, 2004.— 381 с - бібліогр. С. 365—379.
  В монографії досліджуються проблеми активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки, зокрема на залізничному транспорті.
  Простежуються інтеграційні процеси, що призводять до зародження нових структурних утворень — інноваційно-інвестиційних систем, виникнення яких відкриває новий напрямок наукових досліджень в галузі відновленні та розвитку матеріального виробництва.
  Розглядаються організаційно-економічні умови ефективного функціонування та розвитку інноваційно-інвестиційних систем, їх соціально-економічна ефективність, а також роль та значення в управлінні інноваційним розвитком залізничного транспорту.
  Монографія призначена для наукових працівників, спеціалістів, аспірантів, викладачів, магістрів та студентів економічних спеціальностей транс¬портних та інших вузів.


   Сич Є.М. Інноваційно-інвестиційні комплекси транспортної галузі: методологія формування та розвитку: [Монографія] / Є.М. Сич, В.П. Ільчук.— К.: Логос, 2006.— 264 с— Бібліогр.: с. 189-203.
  В монографії досліджуються інтеграційні та системоутворюючі процеси у відновлювальній сфері транспорту простежується створення нових організаційно-економічних утворень - інноваційно-інвестиційних комплексів (ИК), які виступають ефективними засобами оновлення та розвитку матеріально-технічної бази.
  Розглядаються умови та принципи формування, функціонування та розвитку транспортних ПК, досліджується організаційно-структурне, наукове, ресурсне та інше їх забезпечення, розкриваються функціональні можливості та відновлювальний потенціал при кластерній схемі створення, а також синергічні ефекти від узгодженої взаємодії складових. Визначається вплив зовнішньоекономічних зв'язків ПК на розвиток і нарощення відновлювальних можливостей; дається оцінка економічної ефективності їх функціонування.
  Монографія призначена для наукових працівників, аспірантів, докторантів, викладачів економічних спеціальностей ВНЗ.


    Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту / Є.М. Сич, В.П. Ільчук. — К.: Логос, 2002.— 256 с— Бібліогр.: с. 244—253.
   В монографії досліджуються сучасний стан та перспективи інвестиційного розвитку залізничного транспорту, розгля¬дається процес комплексного інвестування та показники його оцінки. Приділяється увага відновленню та розвитку залізнично-транспортного комплексу з використанням як державних, так і корпоративних цінних паперів.
   Розглядаються шляхи активізації фінансового інвестування в галузі, маркетингове забезпечення фінансових інвестицій.
   Визначені основні напрямки інноваційної діяльності на залізничному транспорті, розглянуті процеси планування та стратегічного управління інноваціями.
  Монографія призначена для наукових працівників, спеціалістів, викладачів і студентів економічних спеціальностей транспортних та інших вузів.


    Сич Є.М., Чигринець О.А., Шаповал П.Д., Шевчук В.І. Економіка транспортного обслуговування сільськогосподарського виробництва в регіоні: регулювання та розвиток: Монографія. - К.: КУЕТТ, 2005. - 228 с.
 Розглянута система транспортно-економічного обслуговування сільськогосподарського регіону та проблеми її розвитку. Показана економічна кон'юнктура регіонального ринку транспортних послуг АПК. Визначені умови організаційно-економічної стабільності ефективного функціонування автотранспортних підприємств на регіональному ринку послуг.
  Приводяться принципи інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку автотранспортного обслуговування сільськогосподарського виробництва регіону. Сформульовані концептуальні основи інвестиційного розвитку регіонального автотранспорту АПК. Надається макрорайонований підхід до розвитку транспортно-економічних зв'язків в АПК.
    Призначено для наукових працівників, а також викладачів, магістрів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


     Вдовенко Ю.С. Приватно-державне партнерство в автодорожній сфері: Монографія. – Чернігів: ЧДТУ, 2009. – 198с.
  Монографія присвячена вирішенню організаційно-економічних проблем інвестиційної розбудови автодорожнього господарства. Досліджуються теоретичні основи приватно-державного партнерства аналізується світовий та вітчизняний досвід концесійної діяльності, вивчаються можливості використання приватно-державне партнерства в автодорожній сфері України, надаються рекомендації щодо перспективних напрямків застосування автодорожніх концесій.
   Призначена для спеціалістів, наукових працівників, аспірантів, викладачів та студентів економічних спеціальностей.

   

  

   Сич Є.М. Принципи ефективної взаємодії залізниць з регіонами : монографія. Є.М. Сич, О.В. Бойко, О.І. Панченко. - К.: Логос, 2010 - 262 с. - Бібліогр.: с. 241— 262.

  Монографія присвячена вирішенню актуальної науково-практичної проблеми вдосконалення організаційно-економічного механізму ефективної взаємодії залізничного транспорту з регіонами.
  Досліджується об'єктивна необхідність розвитку взаємодії та партнерства залізничного транспорту з регіонами та визначаються організаційно-економічні основи її реалізації.
    Видання призначене для наукових працівників, спеціалістів, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів транспортних вищих навчальних закладів.


    Сич Є.М. Розвиток монопрофільних виробничих структур ринку: транспортно-економічний аспект: монографія / Є.М. Сич, О.В. Бойко, О.В. Шишкіна; за ред. проф. Є.М. Сича. - К.: Логос, 2011 - 220 с. - Бібліогр.: с. 206-218.
   Монографія присвячена вирішенню актуальних науково-практичних, проблем забезпечення ефективного транспортного обслуговування організаційно-економічного розвитку монопрофільних виробничих структур, з монопольним положенням на ринку, функціонування яких значною мірою впливає на становище окремих міст, територій, регіонів і країни в цілому.
   Міждисциплінарний характер цих проблем потребує об'єктивно-необхідного дослідження як чинників становлення монопольно-конкурентних ринкових структур, так і розкриття транспортно-економічного підходу до формування монопрофільних виробничих структур ринку. Особлива увага приділяється теоретико-методичним засадам розвитку галузевих ринків - транспортного, як комунікаційного чинника взаємодії господарюючих суб'єктів й ринку продукції транспортного машинобудування, як зовнішнього середовища певного монопрофільного підприємства. В роботі аналізуються умови та принципи ефективного транспортного обслуговування монопрофільних структур ринку, а також обґрунтовується ситуативно-регіональний підхід до оцінки їх ефективності, використання якого дозволяє гармонізувати соціально-економічні інтереси всіх суб'єктів економіки.
    Видання призначене для наукових працівників, спеціалістів, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів транспортних вищих навчальних закладів.


   Сич Є.М. Організаційно-економічні проблеми взаємодії транспортних мереж суміжних країн: [монографія] / Є. М. Сич, О.М. Парубець. – К.: Логос, 2012. – 218 с.

  Монографія присвячена дослідженню організаційно-економічних проблем транскордонного транспортного співробітництва. Розглянуто особливості міждержавних економічних і транспортних відносин України з найближчими сусідами Росією та Білоруссю. Проаналізовано актуальні проблеми транскордонної співпраці прикордонних регіонів суміжних країн. Визначено пріоритети інтеграції транскордонних транспортних мереж на прикладі єврорегіону «Дніпро», створеного на базі Чернігівської (Україна), Брянської (Росія) і Гомельської (Білорусь) областей та обґрунтовано економічну доцільність їх реалізації.
  Видання призначене для широкого кола науковців, спеціалістів, представників державних і місцевих органів влади, місцевого самоврядування та зацікавлених осіб.
   Ільчук В. П.Кластерна стратегія розвитку економіки регіону : монографія / В. П. Ільчук, І. О. Хоменко, І. В. Лисенко. – Чернігів.: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – 367 с.
   У монографії досліджено теоретичні основи становлення та розвитку процесів кластеризації як прогресивної форми організації економічних зв’язків суб’єктів господарювання. Проаналізовано умови і фактори розвитку процесів кластеризації у базових галузях економіки регіону.
    З’ясовано контури окремих кластерів, можливості їх створення, функціонування та розвитку в умовах існуючих господарських зв’язків та регіональних особливостей. Розкрито можливості кластерів у підвищенні конкурентоспроможності учасників кластерного утворення та економіки регіону в цілому.
   Визначено проблеми кластеризації та їх особливості, що обумовлені специфікою регіону, характером та динамікою підприємницької діяльності, структурою виробничого потенціалу.
   Розглянуто перспективи кластеризації у сфері міжнародного співробітництва та можливості створення транскордонних кластерів. Проведено оцінювання ефективності функціонування кластерних утворень.
  Призначено для наукових працівників, аспірантів, викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


   Механізм формування комплементарної інвестиційної політики України: Монографія / Гонта О.І., Дубина М.В., Пілевич Д.С. – Чернігів: 2013. –184 с.

    У монографії розглядаються  основні теоретичні, методичні та прикладні аспекти формування комплементарної інвестиційної політики держави в аспекті забезпечення економічної безпеки України. За сучасних реалій дефіциту фінансових ресурсів для подальшого розвитку вітчизняної економіки актуальними стають питання пошуку шляхів залучення нових та диверсифікації існуючих джерел інвестування національного господарства, а також розробки наукових підходів до їх оптимального комбінування. У зв’язку з цим зростає важливість формування ефективної інвестиційної політики держави, яка б враховувала інтереси вітчизняних і зарубіжних інвесторів з дотриманням основних вимог безпеки держави, для забезпечення стійкого довгострокового економічного зростання.  
   Саме це і обумовило необхідність дослідження та розробки механізму формування комплементарної інвестиційної політики  держави.  Сич Є.М. Інноваційно-інвестиційна взаємодія підприємств транспорту і туризму: [монографія] / Є. М. Сич, О.М. Парубець, Д. О. Сугоняко. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 224 с.
  Монографія присвячена вирішенню актуальної науково-практичної проблеми вдосконалення інноваційно-інвестиційної взаємодії підприємств транспорту із суб'єктами туристичної сфери.
  Основними результатами проведеного дослідження виступають економіко-філософські аспекти інноваційно-інвестиційної взаємодії підприємств транспорту і туризму, методичні підходи до побудови структури ринку транспортно-туристичних послуг; класифікація інновацій та вдосконалення структури механізму інноваційно-інвестиційного управління розвитком підприємств транспорту з обслуговування туристів; розроблення вартісно-часової моделі впливу основних організаційно-економічних факторів перевезень на кінцеві комплексні показники роботи цих підприємств; критерії оцінювання економічної ефективності інноваційно-інвестиційної взаємодії суб'єктів транспортного і туристичного бізнесу на основі застосування основних положень загальнонаукової «хвильової теорії».
  Видання призначене для широкого кола науковців, представників державних і місцевих органів влади, суб'єктів туристичної індустрії та зацікавлених осіб.


   В.П. Ільчук, І.В. Концептуальні засади підготовки фахівців з фінансів в Україні: монографія / за ред. проф. Ільчука В.П. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 207с.
    В монографії досліджено концептуальні аспекти підготовки та діяльності майбутніх фахівців з фінансів; визначено роль, значення, сутність професії фінансиста та кваліфікаційні вимоги до нього; досліджено сучасний стан та перспективи розвитку вищої фінансово-економічної освіти в Украні; визначено загальні положення концепції професійної підготовки фінансистів; розглянуто організаційно-правові, наукові та психологічно-педагогічні аспекти навчально-виховного процесу підготовки фахівців у вищій школі; розкрито сутність базових категорій з теорії фінанансів; розглянуто фінансову систему країни та її інфраструктуру як сукупність сфер професійної діяльності фінансистів; визначено загальні аспекти фінансової діяльності суб’єктів господарювання в різних сферах національної економіки; виявлено специфічні особливості професійної діяльності фахівців з фінансів; висвітлено психолого-екрономічні аспекти професійної діяльності фахівця.
   Монографія призначена для викладачів, студентів, практичних працівників. Особливо буде корисною студентам 1-го курсу, виходячи з її орієнтації, спрямованої на посилення зацікавленості у глибокому вивченні всіх фінансових дисциплін, що дозволить їм реалізувати своє прагнення стати висококваліфікованими фахівцями у галузі фінансів, а також абітурієнтам, які можуть визначитись із майбутньою професією.


   Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід : монографія / [Ільчук В.П., Панченко О.І., Шишкіна О.В., Тарасенко А.В. та ін.]; за наук. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЦНТІ, 2014. – 870 с.
 
   У монографії досліджено техніко-економічний стан транспортної мережі м. Чернігова, проведено аналіз показників якості обслуговування пасажирів. Проаналізовано умови і фактори розвитку мережі міського пасажирського транспорту загального користування, розвитку транспортної інфраструктури та пріоритетних видів міського пасажирського транспорту.
  Вивчено попит населення на пасажирські перевезення за допомогою проведення соціологічного опитування користувачів транспорту. Розроблено заходи щодо удосконалення мережі міського пасажирського транспорту загального користування.
   Монографія призначена для наукових працівників, аспірантів, викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисною для спеціалістів, які працюють у сфері транспортного обслуговування пасажирських перевезень.  Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку в контексті забезпечення економічної безпеки України : монографія / С. М. Шкарлет, О. І. Гонта, В. Г. Маргасова, М. В. Дубина. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – 272 с.
  У монографії розглянуто основні теоретичні, методичні та прикладні аспекти формування системи парабанківських посередників як складової фінансового ринку в контексті забезпечення економічної безпеки України. За сучасних реалій дефіциту фінансових ресурсів для подальшого розвитку національної економіки актуальними стають питання дослідження нових джерел акумуляції тимчасово вільних коштів економічних суб’єктів та розроблення відповідних методів та інструментів для залучення цих ресурсів до економічного обігу країни. На відміну від зарубіжних країн, в Україні нерозвинутим залишається функціонування парабанківських посередників на фінансовому ринку (страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок, фінансових компаній, ломбардів, інститутів спільного інвестування), активізація діяльності яких може сприяти зростанню обсягів інвестиційних та кредитних ресурсів для розвитку економіки за допомогою залучення коштів фізичних та юридичних осіб через ці установи, що можуть запропонувати специфічні інструменти акумуляції грошових ресурсів зазначених суб’єктів, які не притаманні іншим фінансовим посередникам.
  Саме це й обумовило необхідність дослідження та розроблення механізму формування системи парабанківських посередників як цілісної складової фінансового ринку України з метою підвищення рівня економічної безпеки країни з урахуванням важливості, насамперед, через зазначену систему акумулювати фінансові ресурси всередині країни та забезпечувати стійкий розвиток національного господарства.
  Книга розрахована на викладачів і студентів економічних ВНЗ, наукових працівників, фахівців парабанківських установ, а також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку парабанківських посередників на фінансовому ринку України.


   Модернізація продуктивних сил проблемних регіонів на основі кластерів: монографія / В.П. Ільчук, І.В. Лисенко. – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015 – 248 с.
  У монографії проведено теоретичні узагальнення і аналіз кластеризаційних процесів у регіонах України. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат теорії регіонального розвитку шляхом розкриття змісту авторського тлумачення поняття «модернізація продуктивних сил», а також поглиблено розуміння сутності та взаємозв’язку категорій «кластеризаційні передумови» і «кластеризаційні можливості».
  Запропоновано концептуальні підходи до розробки механізму модернізації продуктивних сил проблемних регіонів, які дозволяють забезпечити сталий розвиток проблемних регіонів, покращання стандартів якості життя, створення належних умов для розвитку основних галузей промисловості, вирішення демографічних та екологічних проблем. Обґрунтовано методичний підхід до застосування кластеризаційного механізму для модернізації продуктивних сил проблемних регіонів, який враховує організаційно-управлінські аспекти концепції кластеризації, існуючі передумови формування кластерних утворень та кластеризаційні можливості регіональних господарських систем.
  Обґрунтовано методичне забезпечення до оцінки кластеризаційних можливостей регіональних господарських систем, визначено стратегію модернізації продуктивних сил проблемних регіонів на основі кластерів.
Призначено для наукових працівників, аспірантів, викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


    Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки: кол.моногр. / за заг. ред. д.е.н., проф. Шкарлета С.М.; М-во освіти і науки України; Чернігів. нац. технол. ун-т - Ніжин: ФОП Лук'яненко В.В. ТПК "Орхідея", 2015. - 439 с.
    В монографії досліджуються теоретико-прикладні засади фінансово-економічної безпеки різних економічних систем та суб'єктів, які охоплюють проблеми формування фінансової безпеки держави, регіонів, суб'єктів господарювання, зокрема: банківських установ, аграрних підприємств, фінансово-кредитних установ та інших суб'єктів ринку.
    Монографія розрахована на наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів.
  Методологічне забезпечення транскордонної безпеки України в рамках політики Східного партнерства ЄС: Монографія / За наук.ред. О.І. Гонти. – Чернігів: 2015. – 156 с.

  Колектив авторів: д.е.н., проф. Гонта О.І. (п. 1.1; 1.4; розділ 3), д.е.н., проф. Маргасова В.Г. (1.3), к.е.н., доц. Дубина М.В. (п. 1.1; розділ 3), к.е.н., доц., Мекшун Л.М. (1.2), к.е.н. Мекшун П.В. (1.2), к.е.н., доц. Холявко Н.І. (2.1), к.е.н., доц. Вдовенко Ю.С. (розділ 3), к.е.н. Сакун О.С. (2.3), к.е.н. Шестаківська Т.Л. (2.2), асп. Гонта С.В. (п. 1.4; розділ 3).
  У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та прикладні аспекти формування транскордонної безпеки у контексті реалізації політики Європейського Союзу ,,Східне партнерство”. Зокрема, значна увага приділена поглибленню теоретичної платформи функціонування транскордонної безпеки як окремого компонента в системі національної безпеки країни. Обґрунтовано, що на сьогодні при наявності потужних глобальних економічних процесів, які відбуваються у світі, їх вплив на окремі території є надто значним і у підсумку призводить до втрати такими територіями певного рівня ізоляції та інтенсифікації залучення їх до міжнародних економічних процесів. Для протистояння таким наслідкам, які не завжди можна охарактеризувати з позитивного боку, прикордонним регіонам протистояти проти таких процесів краще разом у взаємодії через механізми транскордонного співробітництва. Така взаємодія не може існувати без забезпечення належного рівня безпеки її реалізації, що обумовлюється сукупністю екзогенних та ендогенних факторів різної природи, які постійно впливають на процес співпраці між такими територіями. Саме це і обумовило необхідність дослідження формування транскордонної безпеки у межах взаємодії прикордонних територій з метою координації заходів щодо забезпечення належного рівня такої безпеки.
   Монографія може становити інтерес для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників, а також широкого кола читачів, неайдужих до сучасних проблем розвитку транскордонного співробітництва та процесів забезпечення належного рівня транскордонної безпеки в Україні.

 Коментарі:
Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар