Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Сторінка блогів
Розміщення науково-популярної інформації
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2 2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В.      коментарі - 0


НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

  
  Базілінська О. Я., Мініна О.В. Мікроекономіка. Навчальний посібник за редакцією Базілінської О.Я. - Чернігів: ЧДТУ, 2004. - 186с.

  Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник/За ред. О.Я.Базілінської. 2-е вид.доп.і перероб. – К: Центр навчальної літератури, 2004. - 351 с.

  Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с.


Базілінська О. Я. Макроекономіка: Навч: пос. / 2-ге видання, випр. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 442 с.
   Пропонований навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни "Макроекономіка".
  Велику увагу приділено макроекономічним показникам; становищу на ринках благ, грошей, праці; дослідженню умов загальної економічної рівноваги; визначенню впливу на національну економіку кредитно-грошових та бюджетно-податкових методів державного регулювання; факторам економічного зростання. Основні положення та висновки ілюструються статистичними даними про функціонування народного господарства України за останні роки.
   Посібник містить до кожної теми тести, питання для обговорення, задачі та їх розв’язання.
  Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами макроекономіки.     Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. Базілінської О. Я. 3-тє вид. випр. — К: «Центр учбової літератури», 2009. — 352 с.
  Навчальний посібник написаний відповідно до діючої програми курсу «Мікроекономіка. У центрі увага посібника перебувають передусім процеси сучасної ринкової економіки: аналіз попиту та пропозиції, застосування теорії еластичності, наслідки державного регулювання цін, дослідження поведінки споживача, дії фірм в умовах різних видів ринкової конкуренції та при монополії. Широко використовуються графічний та табличний аналіз, математичне моделювання.Теоретичний матеріал супроводжується питаннями для обговорення, тестами та задачами. В кінці книги дається розв'язання наведених тестів та задач.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами мікроекономіки.
  Базилінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.Я. Базилінська – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 328с.
  Пропонований посібник за структурою та логікою відповідає типовій програмі дисципліни «Фінансовий аналіз». Теоретичний матеріал підпорядкований вивченню основних методів, прийомів та моделей фінансового аналізу. В центрі уваги – аналіз активів та джерел формування капіталу підприємства, умови фінансової стійкості підприємства, дослідження ліквідності, рентабельності та ділової активності підприємства, визначення інвестиційної привабливості підприємства, побудова моделей прогнозування ймовірності банкрутства. Контрольні питання, наведені після кожної теми, охоплюють всі головні проблеми курсу. Опрацювання тестів та практичних завдань, які розроблені до кожної теми, дає можливість у процесі вивчення тем встановити зворотній зв'язок, отримати уявлення про рівень засвоєння навчального матеріалу.   Мельник П.І. Фінанси підприємств у ринкових умовах : навч. посіб. / П. І. Мельник. -Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. -218 с.
   Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Фінанси підприємств», яка включена до навчальних планів підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва. У ньому розглянуто фінанси підприємств у ринкових умовах, їх регулювання із застосуванням економічних, фінансових і соціальних нормативів.
  У навчальному посібнику висвітлено сутність і значення нормативного регулювання фінансів підприємств, формування і відтворення основного капіталу, формування й ефективне використання оборотного капіталу, фінансове забезпечення формування і відтворення трудового потенціалу, фінансово-господарська діяльність підприємств у ринкових умовах, інвестиційна діяльність підприємств у ринкових умовах, побудова фінансових відносин підприємств з банками та іншими фінансовими установами, побу¬дова взаємоприйнятних економічних відносин між підприємствами, розвиток відносин підприємств з державним і місцевими бюджетами, страхування діяльності підприємств, попередження банкрутства і відновлення платоспроможності підприємств, інформаційне забезпечення фінансів підприємств, проблеми і перспективи подальшого вдосконалення фінансів підприємств.

   Розрахований для викладачів, аспірантів, студентів, практичних працівників у сфері фінансів і бізнесу.


МОНОГРАФІЇ (продовження)


   Шкарлет С. М.Фінансове забезпечення інноваційного розвитку рекреаційної інфраструктури регіону : монографія / С. М. Шкарлет, В. П. Ільчук, В. О. Анопрієнко. - Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. - 207
   У монографії обґрунтовані теоретико-методологічні засади інфраструктурного забезпечення модернізації рекреаційного простору регіону, розглянуто сутність понять «рекреаційний простір», «рекреаційна інфраструктура, обґрунтоване поняття «рекреаційний продукт» як нова економічна категорія. Визначені принципи інвестування розвитку рекреаційної інфраструктури охоплюють етапи пошуку інвестиційних джерел, умов залучення капіталу,  процесу  інвестування;   удосконалено  методику  оцінювання   інвестиційної привабливості регіонів з урахуванням факторів впливу рекреаційної складової. Розроблена методика модернізації рекреаційного простору регіону, задіяні комплексно-інвестиційний та пріоритетно-інвестиційний механізми розвитку рекреаційної інфраструктури.
    Монографія призначена для фахівців у галузі економіки, державного і  регіонального управління, місцевого самоврядування, науковців, викладачів,  аспірантів, магістрів та студентів.  Парубець О.М. Методологічні основи розвитку мережевих об’єднань підприємств транспорту: монографія / О.М. Парубець. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2015. – 364 с. – Бібліогр.: с. 325-362.
   У монографії здійснено систематизацію науково-теоретичних підходів стосовно сутності, класифікації мережевих утворень у транспортній сфері, досліджено еволюцію, проблеми та перспективи розвитку мережевої взаємодії підприємств транспорту між собою та іншими економічними агентами.
   Основними результатами проведеного в монографії дослідження є визначення принципів, методів, детермінантів та закономірностей розвитку процесів мережизації, побудова організаційно-економічної моделі формування та розвитку мережевих об’єднань підприємств транспорту, розроблення методики визначення мережевих ефектів в інтегрованих транспортних структурах.
   Монографія призначена для широкого кола наукових працівників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів економічного профілю, керівників підприємств, установ, організацій, представників державних і місцевих органів влади та інших зацікавлених осіб.ІНШІ ВИДАННЯ
  
  Громадська експертиза реалізації державної політики європейської та євроатлантичної інтеграції у Чернігівській області. / Максак Г.А., Вдовенко Ю.С., Романенко Є.Л.–  Чернігів, 2007. – 84с.

    Європейська інтеграція на регіональному рівні: Чернігівська область. Збірка матеріалів / Чернігів, обл. держ. адм., ЧММГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень»; Упорядники: Ю.С.Вдовенко, С.І.Федусь. - Чернігів: Видавець Лозовий В.М, 2010. - 200 с.
   Ця збірка - спроба систематизувати та узагальнити досвід, інформацію про діяльність установ та організацій Чернігівщини - органів влади, громадських організацій, закладів освіти та культури, - які реалізують політику європейської та євроатлантичної інтеграції на регіональному рівні.
    З першого розділу та глосарію усі зацікавлені зможуть одержати детальну інформацію про Європейський Союз та історію взаємовідносин України з європейськими інституціями. Крім того, працівники обласної універсальної бібліотеки ім. В.Г. Короленка підготували для сільських бібліотекарів методичні розробки. До збірки також включені результати соціологічних досліджень за даною тематикою.
    Видання здійснено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. №594 «Про затвердження Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 -2011 роки».
Збірка призначена для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, викладачів, студентів, працівників бібліотечних закладів та всіх, хто цікавиться питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України.


    Вдовенко С.М.,Вдовенко Ю.В., Рогова О.В. Транскордонне співробітництво: Єврорегіон «Дніпро» / Полісський фонд міжнародних та регіональних досліджень, Чернігівська обласна державна адміністрація, Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів: Десна-Поліграф, 2012. – 248 с.
   Увазі читачів представлено науково-практичне видання, присвячене актуальним процесам сучасного розвитку співробітництва між регіонами різних держав.  
  Перший та другий розділи надають змогу зрозуміти суть транскордонного співробітництва та діяльності єврорегіонів як у теоретичному, так і практичному вимірі в загальноєвропейському та українському контексті. У третьому розділі представлено широкий спектр матеріалів про створення та розвиток Прикордонного Співтовариства «Єврорегіон «Дніпро», до складу якого входить Чернігівська область. У додатках міститься нормативна база функціонування Єврорегіону.
  Видання адресоване державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування, представникам наукових та експертних кіл, аспірантам та студентам, а також усім, хто цікавиться питаннями регіонального розвитку та європейської інтеграції. При підготовці видання використані матеріали Чернігівської обласної державної адміністрації та інформація з джерел, наведених у списку літератури.

Сохранить


Коментарі:
Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар