Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Панченко Олена Іванівна

Працює на кафедрі з 1993 року, має вищу економічну освіту (КНЕУ), науковий ступінь кандидата економічних наук, вчене звання доцента.

Практичний досвід: працювала економістом, економістом-фінансистом на виробничих підприємствах м.Мукачево та м. Чернігова.

Викладає дисципліни:
– «Страхування»;
– «Страхові послуги»;
– «Соціальне страхування»;
– «Страхування фінансових ризиків».

В сфері викладацької діяльності видано 25 методичних розробок.

Сфера наукових інтересів: проблеми ефективного функціонування ринку страхових послуг України; вдосконалення системи страхування фінансових ризиків суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм; транспорт в системі підвищення ефективності економіки регіону; вдосконалення фінансово-економічного механізму ефективного функціонування транспортної мережі регіону, фінансово-економічна безпека економічних суб'єктів.

За сферою наукових інтересів та викладацької діяльності приймала участь у 20 науково-практичних міжнародних та міжвузівських конференціях, опублікувала у співавторстві 2 монографії («Принципи ефективної взаємодії залізниці з регіоном», «Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід») 5 публікацій в форматі колективних монографій й 50 наукових статей.

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за   посиланням:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pc5cHh0AAAAJ&hl=ru

http://orcid.org/0000-0001-8071-4983
http://www.researcherid.com/rid/F-6779-2016
Ключові наукові публікації останніх років

Статті і монографії

 1. Панченко О.І. Страховий маркетинг і фактори його розвитку / О.І. Панченко, О.В. Шишкіна // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 1 (48). – С.385-391

2. О.І. Панченко Особливості та проблеми механізму реалізації морського страхування в Україні / Н.І. Богомолова, О.І. Панченко, Х.І. Штирхун // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – №54. – С. 292-301

3. Панченко О.І. Страхування на залізничному транспорті в умовах його реформування / О.І. Панченко // Збірник наукових праць ДЕТУТ . Серія «Економіка та управління» . – Київ: ДЕТУТ, 2011. – №18. – С.51-57

4. Панченко О.І. Державна підтримка страхування ризиків сільськогосподарських підприємств як основа забезпечення їх стабільного розвитку / О.І. Панченко, Г.А. Рогова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – №56. – С. 260-266

5.Панченко О.І. Класифікація ризиків на залізничному транспорті як основа формування системи економічної безпеки його функціонування / О.І. Панченко // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка та управління» . – Київ: ДЕТУТ, 2012. – №19. – С.84-92

6. Панченко О.І. Основні проблеми реалізації страхового механізму економічного захисту залізничного транспорту / О.І. Панченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – №58. – с. 93-99

7. О.І. Панченко Концептуальні засади формування механізму страхування відповідальності в системі економічної безпеки залізничного транспорту / І.Б. Черкаський, О.І. Панченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – №60 . – С.236-253

8. Панченко О.І. Страховий захист як основа фінансової безпеки підприємств залізничного транспорту / О.І. Панченко // Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири: монографія / за заг. ред. проф. О.В. Чернявської – Полтава : ПУЕТ, 2012 – С. 345-352

9. Панченко О.І. Страхування як складова управління ризиками та загрозами економічній безпеці транспортних підприємств / О.І. Панченко // Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання: монографія / під ред. проф. Мігус І.П. – Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ» – Черкаси, 2012 – С. 367-386

10. Панченко О.І. Страховий механізм формування системи економічної безпеки залізничного транспорту / О.І. Панченко // Сучасні концепції, передумови та перспективи розвитку підприємств України /колективна монографія. / під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – С. 276-292

11.Панченко О.І. Убезпечення інноваційного розвитку залізничного транспорту / О.І. Панченко // Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки: колективна монографія під ред. І.Ю. Швець. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – С. 107-116

12. Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід : монографія / [Ільчук В.П., Панченко О.І., Шишкіна О.В., Тарасенко А.В., Кальченко О.М. та ін.]; за наук. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів: ЦНТІ, 2014. – 870 с.    

Конференції

 1. Панченко О.І. Соціально-економічне значення страхування на залізничному транспорті // Матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології» (м. Київ, від 24-25 березня 2011 року) [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://ruh.znaimo.com.ua/index-7145.html?page=4

2. О.І. Панченко Роль людського потенціалу в інноваційній економіці Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні / Ж.В. Дерій, О.І. Панченко // Матеріали V Міжнародного бізнес-форуму від 22 березня 2012 р. м. Київ – С. 91-92

3. Панченко О.І. Страхування в системі економічної безпеки залізничного транспорту // Материалы шестой Международной науч.-практ. конф. «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте» - ЕКУЖТ 2011 – Киев 12-21 декабря 2011 г. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http: 2011.ekuzt.gov.ua/content/strakhuvannya-v-sistemi-ekonomichnoi-bezpeki-zaliznichnogo-transportu

4. Панченко О.І. Страхування як основа фінансово-економічної стабільності транспортної галузі. / О.І. Панченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стабільність у контексті європейської інтеграції» від 27 січня 2012 р. м. Київ [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://ukma.kiev.ua/ua/nauka/confer/dni_nauki/docs/lukianenko.pdf

5. Панченко О.І. Страхування вантажів у системі економічної безпеки залізничного транспорту / О.І. Панченко // Ефективні механізми інноваційно-технологічного розвитку сучасного суспільства : матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції (м. Житомир, 4-5 грудня 2012 р.). – Ж.: Рута, 2013. – С. 191-193

6. Панченко О.І. Роль та значення страхування відповідальності залізничного перевізника в економічному захисті підприємств залізничного транспорту / О.І. Панченко // Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства» (м. Тернопіль, 6-7 грудня 2012р.).– Ч2. – Тернопіль: Крок, 2012. – С. 115-117

7. Панченко О.І. Страховий захист як визначальна складова фінансової безпеки підприємств / О.В. Шишкіна, О.І. Панченко // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Фінансова безпека та стратегічний розвиток держави» (м. Київ-Полтава, 20-21 грудня 2012р.). – Полтава: Верстка, 2012. – С. 91 – 93.

 8. Панченко О.І. Формування механізму страхування відповідальності на залізничному транспорті в умовах його реформування / О.І. Панченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічна та фінансова політика в умовах трансформації економіки» від 25 січня 2013 р. м. Київ [Електронний ресурс]. – режим доступу

9.Панченко О.І. Страхування екологічних ризиків як складова економічної безпеки/ О.І. Панченко,  Н.В. Панченко // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: матеріали 3-го міжнародного конгресу (м. Львів, 17-19 вересня 2014 р.). – Львів: НУЛП, 2014. – С. 43

 10.Панченко О.І. Принципи забезпечення фінансово-економічної безпеки монопрофільних виробничих підприємств/ О.В. Шишкіна, О.І. Панченко, О.Я. Базілінська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» (м. Хмельницький, 2-4 жовтня 2014 р.). – Львів: НУЛП, 2014. – С. 221-222

11. Панченко О.І.  Страхування інноваційно-інвестиційних ризиків в умовах мінливого середовища / О.І. Панченко // Матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Буковинського державного фінансово-економічного університету «Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації» (м. Чернівці, 15 жовтня 2014 р.). – Чернівці: Технодрук, 2014. – С. 197-199

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар