Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Шишкіна Олена Вікторівна

Працює в університеті з 1995 року, має дві вищі освіти: технічну та економічну; науковий ступінь кандидата економічних наук і вчене звання доцента. Навчається у докторантурі.

Має практичний досвід роботи на київському мотоциклетному заводі (КМЗ); співпрацює з рядом приватних підприємств м. Чернігова.

Викладає дисципліни:
– «Гроші та кредит»;
– «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва»;
– «Управління фінансовими ризиками»;
– «Фінансово-економіна безпека»
– «Ризик-менеджмент суб’єктів підприємництва».

Володіє: сертифікатом тренера з економічних дисциплін NCEE* (Національної ради з економічної освіти) (2002р.)
*National Council on Economic Education with funding from the United States Department of Education

В сфері викладацької діяльності має: понад 38 методичних розробок, зокрема, методичні рекомендації до виконання контрольних, курсових, практичних робіт тощо. Опубліковано у співавторстві 5 навчальних посібників: "Гроші та кредит" (2016), "Гроші та кредит: практикум" (2017), "Гроші та кредит: теорія і практика (у схемах і таблицях)" (2018), "Фінансовий аналіз" (2018), "Фінансовий аналіз: теорія і практика (у схемах і таблицях)" (2019).

Сфера наукових інтересів: дослідження фінансово-економічних аспектів функціонування і розвитку суб'єктів реального сектору економіки в умовах ризику і невизначеності (у тому числі містоутворюючих і монопрофільних підприємств); управління фінансовими ризиками суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм, фінансово-економічна безпека суб'єктів підприємництва тощо.

За сферою наукових інтересів  приймала активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. 
Станом на 2018 рік опубліковано біля 100  наукових статтей і тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, 12 публікацій в форматі колективних монографій і 2 монографії у співавторстві: "Розвиток монопрофільних виробничих структур ринку: транспортно-економічний аспект" та "Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід"

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за   посиланням:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Czs5AIUAAAAJ&hl=ru
http://www.researcherid.com/rid/F-3208-2014
http://orcid.org/0000-0002-8946-1027


Список ключових публікацій останніх років 

Підручники та посібники

1. Шишкіна О.В. Гроші та кредит: навч. посіб. / О.В. Шишкіна, М.В. Дубина. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2016. – 692 с.
2. Шишкіна О. В. Гроші та кредит: практикум : навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : Видавець Брагинець О.В., 2017. – 274 с.
3. Шишкіна О. В. Гроші та кредит: теорія і практика (у схемах і таблицях) : навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : Видавець Брагинець О.В., 2018. – 572 с.
4. Кальченко О.М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Кальченко О.М., Шишкіна О. В. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2018. – 524 с.
5. Кальченко О.М. Фінансовий аналіз : теорія і практика (у схемах і таблицях) :  навч. посіб. / Кальченко О.М., Шишкіна О. В. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2019. – 436 с.

Статті та монографії

1. Шишкіна О.В. Оцінка синергетичного ефекту функціонування і розвитку містоутворюючого підприємства у взаємодії з монофункціональним містом / О.В. Шишкіна // Вісник Чернігівського  державного технологічного університету: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 3 (52). – С.172-181.
2. Шишкіна О.В. Оцінка ефективності монопрофільних виробничих утворень в умовах ризику і невизначеності / О.В. Шишкіна // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія ,,Економічні науки”. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 4 (54). – С.75-82.
3. Сич Є.М. Бойко О.В., Шишкіна О.В. Розвиток монопрофільних виробничих структур ринку: транспортно-економічний аспект: монографія / За ред. проф. Є.М. Сича. – Логос, 2011 – 220 с.
4. Шишкіна О.В. Управління ризиками та загрозами економічній безпеці монопрофільних виробничих утворень в процесі інноваційно-інвестиційної діяльності / О.В. Шишкіна //  Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання: Монографія / за ред. проф. Мігус І.П. – Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ» – Черкаси, 2012. – С.408 - 426.
5. Шишкіна О.В. Управління фінансовими ризиками в системі економічної безпеки промислових підприємств / О.В. Шишкіна // «Сучасні концепції, передумови та перспективи розвитку підприємств України: колективна монографія / під заг ред.. К.Ф. Ковальчука. – ІМІ-прес, 2012. – С. 251 – 263.
6. Шишкіна О.В. Теоретико-методичні аспекти фінансової безпеки промислових підприємств / О.В. Шишкіна //  Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири: монографія /  за заг.ред. О.В. Чернявської. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – С. 327 – 337.
7. Шишкіна О.В. Управління фінансовими ризиками в процесі функціонування і розвитку підприємств / О.В. Шишкіна // «Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки: монографія / [колектив авторів] за наук ред.. І.Ю. Швець. – Симферополь: ДІАЙПІ, 2013. – С.17 – 29.
8. Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід : монографія / [Ільчук В.П., Панченко О.І., Шишкіна О.В., Тарасенко А.В. та ін.]; за наук. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЦНТІ, 2014. – 870 с.
9. Maksym Dubyna. Essence of trust and its role in the development the economic relations of modern society / Maksym Dubyna, Olga Kalchenko, Elena Shyshkina // French Journal of Scientific and Educational Research, 2014, No.2. (12), (July-December). Vol. 1. “Paris University Press”. Paris, 2014. - p. 352-356
10. Шишкіна О. В.  Ідентифікація та експрес-оцінка фінансових ризиків промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Шишкіна // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - № 4. - С. 238-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vcndtue_2014_4_37.pdf
11. Шишкіна О.В. Особливості управління економічною безпекою підприємств туристичної сфери / О.М. Кальченко, О.В. Шишкіна //   Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки : монографія / за заг. ред. С. М. Шкарлета . – Ніжин : ФОП Лук‘яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015. – С. 383-403
12. Шишкіна О.В. Діагностування стану і структури грошової маси у контексті монетизації економіки України / О. В. Шишкіна, Ю. В. Краснянська // Фінансові дослідження. - 2016. - № 1. - С. 32-42. – Режими доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2016_1_6  та   http://fr.stu.cn.ua/tmppdf/28.pdf
13. Shyshkina, Olena The methods of minimization and neutralization of financial risks: theoretical and practical aspects / Olena Shyshkina // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. – № 4 (8). – C. 176-181.
14. Шишкіна О.В. Теоретико-прикладні аспекти управління інноваційно-інвестиційними ризиками суб’єктів підприємництва / О.В. Шишкіна // Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. – С.144 – 157.
15. Шишкіна О.В. Теоретико-методологічні засади функціонування і розвитку суб’єктів підприємництва реального сектору економіки / О.В. Шишкіна, І.В. Садчикова, Р.В. Лавров // Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва реального сектору економіки : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 6 – 25.
16. Шишкіна О.В. Теоретико-прикладні засади активізації функціонування і розвитку фінансових компаній / О.В. Шишкіна, І.В. Садчикова // Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2017. - С.135-157
17. Шишкіна О.В. Проблемні аспекти банківського обслуговування суб’єктів аграрної сфери економіки України / Р.В. Лавров, Л.М. Ремньова, І.В. Садчикова, О.В. Шишкіна // Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки [колективна монографія] / під заг. ред.  В.П.Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ. -  2017. – 200 с., С. 114-134. 
18. Shyshkina, Olena, Sadchykova, Iryna.  Theoretic and methodological basis of functioning and development of the subjects of entrepreneurship of the real sector of economy / Olena Shyshkina,  Iryna Sadchykova // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2017. – № 2 (10). – C. 78-87.
19. Шишкіна О.В. Сутність та інфраструктура системи кредитного ринку України / М.В. Дубина, О.В. Шишкіна // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2017. – №4. – С. 80 – 86.
20. Sadchykova, Iryna, Shyshkina, Olena. Conceptual framework the financial support of the subjects of entrepreneurship of the real sector of economics / Olena Shyshkina,  Iryna Sadchykova // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2017. – № 3 (11). – C. 173-184. 
21. Шишкіна О. В. Дослідження сутності фінансової діяльності суб’єктів підприємницької діяльності / О. В. Шишкіна, А. А. Баранець // Фінансові дослідження. – 2017. – No 1 (2). – С. 186-195. – Режим доступу http://fr.stu.cn.ua/tmppdf/79.pdf
22. Шишкіна О.В. Теоретико-прикладні основи і особливості застосування режиму інфляційного таргетування в Україні / О. В. Шишкіна, О.С. Жук, Ю. В. Краснянська // Фінансові дослідження. – 2017. – № 2(3). – Режим доступу :  http://fr.stu.cn.ua/tmppdf/93.pdf
23. Шишкіна О. В.  Вартість суб’єктів реального сектору економіки в умовах ризику і невизначеності / О. В. Шишкіна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 20 – С. 223 – 228. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/20-2017/45.pdf
24. Шишкіна О.В. Методи управління фінансово-інвестиційними ризиками суб’єктів підприємництва у контексті фінансово-економічної безпеки / О.В. Шишкіна // Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 260 - 271.
25. Шишкіна О.В. Обґрунтування сутності факторингу та пізнання особливостей його використання як методу забезпечення фінансової безпеки економічних об’єктів різних типів / М.В. Дубина, О.В. Шишкіна, А.В. Тарасенко // Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки [колективна монографія] / під заг. ред. В.П.Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ. -  2017. – С. 197 – 225

Конференції

1.  Шишкіна О.В. Інноваційні ризики монопрофільних підприємств / О.В. Шишкіна // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної  конфе-ренції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (м.Чернігів, 23-25 травня 2012р.). – Чернігів: ЧДТУ. 2012. – С. 163 – 164.
2. Шишкіна О.В. Інвестиційні ризики монопрофільних виробничих підприємств / О.В. Шишкіна // Вісник Кам’янець-Подільського націо-нального університету ім.І.Огієнка: зб. – Кам’янець -Подільський: Абетка, 2012. – Вип. №6.  – С.182 – 184. – (Серія «Економічні науки»)
3. Шишкіна О.В. Страховий захист як визначальна складова фінансової безпеки підприємств. / О.В. Шишкіна, О.І. Панченко //  // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінансова безпека та стратегічний розвиток держави» (20-21 грудня 2012 р.). – Полтава: Верстка, 2012. – С. 91 – 93.
4. Шишкіна О.В. Ідентифікація ризиків і загроз фінансово-економічній безпеці промислових підприємств  / О.В. Шишкіна // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства», (м. Тернопіль,   6-7 грудня 2012р.).–Тернопіль: Крок, 2012. – Ч2. –  С.217-219
5. Шишкіна О.В. Транспортна складова формування і розвитку промислових підприємств України / О.В. Шишкіна // Материалы VII международной научно-технической конференции «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте» (г. Судак, АР Крым, 11-13 октября 2012 г.). ¬– Киев, ЭКУЖТ, 2012 – С.142–143.
6. Шишкіна О.В. Ризик-менеджмент монопрофільних  промислових підприємств / О.В. Шишкіна // Матеріали міжнародної науково-практичної  Інтернет-конференції «Ефективні механізми інноваційно-технологічного розвитку суспільства» (м.Житомир, 4-5 грудня 2012р.). – Житомир.: Рута, 2013. – С. 124 – 127.
7. Шишкіна О.В. Ризики екологічного туризму і засоби їх мінімізації / О.В. Шишкіна, О.М. Кальченко // 3-й Міжнародний конгрес: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування (м. Львів, 17-19 вересня 2014 р.) – Львів, національний університет «Львівська політехніка», 2014. – С.165.
8. Шишкіна О.В. Принципи забезпечення фінансово-економічної безпеки монопрофільних виробничих підприємств / О.В. Шишкіна, О.І. Панченко, О.Я. Базілінська // Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» (м. Хмельницький, 2-4 жовтня 2014р.). – Хмельницький: ХмЦНТІ, 2014. – С. 221 – 222.
9. Шишкіна О.В. Ризики фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств / О.В. Шишкіна // Матеріали Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Буковинського державного фінансово-економічного університету «Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації» (м. Чернівці, 15 жовтня 2014 р.). – Чернівці: Технодрук, 2014. – С. 233-236.
10. Шишкіна О., Кальченко О. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства у системі фінансового і ризик-менеджменту / О. Шишкіна, О. Кальченко / Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 13 жовтня 2017 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. – Вип. 3. – С. 389 – 395.
11. Шишкіна О.В. Захист інформаційних ресурсів суб’єктів підприємництва у контексті забезпечення інформаційної безпеки / О.В. Шишкіна, П.В. Дубина // Збірник матеріалів Виїзного науково-практичного семінару (6-15 жовтня 2017 р.) та Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 жовтня 2017 р.) . – Ірпінь, 1017 -  С 458 – 461.
12. Шишкіна О. Теоретичні засади визначення сутності фінансової довіри та її ролі у розвитку сектору фінансових послуг / М. Дубина, О. Шишкіна // Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Дванадцяті регіональні та муніципальні читання : Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики» (26-27 жовтня 2017 року). – Тернопіль-Збараж, 2017. – Ч.1 – С.200 -203
13. Шишкіна О. Вплив ризиків на управління вартістю суб’єктів реального сектору економіки / О. Шишкіна // Сучасні технології менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листопада 2017 р.) / Відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2017. – С. 154 – 155.

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар