Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Кальченко Ольга Миколаївна

Працює на кафедрі з 2007 року, має вищу економічну освіту за спеціальністю "Фінанси", наукову ступінь кандидата економічних наук, вчене звання доцента кафедри фінансів Чернігівського національного технологічного університету.

Має практичний досвід: в сфері бухгалтерського обліку виробничого підприємства.

Викладає дисципліни:
– «Фінансовий аналіз»;
– «Управління фінансовою санацією»;
– «Фінансовий менеджмент»;
– «Статистика у фінансах».

В сфері викладацької діяльності має: 2 навчальні посібники у співавторстві ("Фінансовий аналіз" (2018), "Фінансовий аналіз: теорія і практика (у схемах і таблицях)" (2019)), більше 35 методичних розробок, зокрема з дисциплін «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансова санація та банкрутство підприємств», «Фінанси», «Місцеві фінанси» та інші.

Сфера наукових інтересів: фінансовий менеджмент, фінансове планування та бюджетування на підприємствах.

За сферою наукових інтересів приймає активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях; опубліковано понад 60 наукових праць, серед них 6 публікацій у форматі колективних монографій, 35 наукових статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях. Приймає активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях (опубліковано понад 20 тез наукових конференцій).

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за   посиланням:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YLv6IrIAAAAJ&hl=uk

http://orcid.org/0000-0002-7120-9843

http://www.researcherid.com/rid/H-2185-2014


Ключові наукові публікації останніх років
Навчальні посібники:
1. Кальченко О.М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / О.М. Кальченко, О.В. Шишкіна. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2018. – 524 с.
2. Кальченко О.М. Фінансовий аналіз : теорія і практика (у схемах і таблицях): навч. посіб. / О.М. Кальченко, О.В. Шишкіна. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2019. – 436 с.

Статті та монографії
1.Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід : монографія / [Ільчук В.П., Панченко О.І., Шишкіна О.В., Тарасенко А.В., Кальченко О.М. та ін.]; за наук. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів: ЦНТІ, 2014. – 870 с.
2.Кальченко О.М. Особливості управління економічною безпекою підприємств туристичної галузі / О.М. Кальченко, О.В. Шишкіна // Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки: кол. моногр. / за заг. ред. д.е.н., проф. Шкарлета С.М.; М-во освіти і науки України; Чернігів. нац. технол. ун-т – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015. – С. 383 – 403.
3.Кальченко О.М. Фінансова стійкість підприємства в контексті забезпечення фінансової безпеки/ О.М. Кальченко// Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства: кол. моногр. /за заг. ред. д.е.н.,  проф. Ільчука В.П. – Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. – С 304-315.
4.Кальченко О.М. Підходи до оцінки забезпечення фінансової стійкості підприємств реального сектору: інноваційний аспект / Кальченко О.М., Панченко О.І., Базілінська О.Я. // Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва реального сектору економіки : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С. 151 – 162.
5.Кальченко О.М. Страхування експортних кре-дитів як основа активізації зовнішньоекономіч-ної діяльності підприємств / О.І. Панченко, О.М. Кальченко, О.Я. Базылынська // Стратегія та механізми забез-печення фінансово-економічної безпеки [колек-тивна монографія] / під заг. ред.  В.П.Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ. -  2017. – С. 235-244.
6.Кальченко О.М. Зміст та роль фінансового планування в управлінні підприємствами реального сектору економіки. Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. Чернігів : ЧНТУ, 2018. С. 93 – 110.
7. Кальченко О.М. Сучасний стан та тенденції розвитку харчової промисловості України / О.М. Кальченко, О.П. Приходько, С.С. Алексєєнко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. - №3 (75). С.91-97. - Міжнародна наукометрична база даних eLIBRARY.RU  
8. Maksym Dubyna, Olga Kalchenko, Elena Shyshkina Essence of trust and its role in the development the economic relations of modern society // French Journal of Scientific and Educational Research, 2014, No.2. (12), (July-December). Vol. 1. “Paris University Press”. Paris, 2014. - p. 352-356. 
9. Кальченко О.М., Андросенко Я.С. Методичні підходи до оцінювання фінансової безпеки підприємства  / О.М. Кальченко, Я.С. Андросенко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Черніг.нац.технол. ун-т. – 2015. - № 2 (2). - С. 244-250. - Міжнародна наукометрична база даних eLIBRARY.RU
10. Kalchenko O. Managing financial sustainability of enterprise in the system of financial management / О. Kalchenko // Фінансові дослідження : електронний науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. – № 1 (1). –  с. 118 -122 – Режими доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2016_1_6  та   http://fr.stu.cn.ua/tmppdf/28.pdf
11. Кальченко О.М. Історичні аспекти розвитку теоретичних підходів до фінансового планування / О.М. Кальченко, О.І. Панченко // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. - № 1(5). – С.231-240.       
12. Кальченко О.М. Теоретичні аспекти формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємств / О.М. Кальченко // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. - № 2(6). – С.184-192.  
13. Кальченко О. Оцінка фінансової стійкості підприємств промисловості Чернігівського регіону / О. Кальченко, І. Михайленко //  Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал / Черн. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. - №1(9). – с.106-111.
14. R. I. Rozum, I. V. Liubezna, O. M. Kalchenko Improving efficiency of using agricultural lend / Rozum R. I., Liubezna I. V., Kalchenko O. M. // Науковий вісник Полісся – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – № 3 (11). Ч. 1. – с. 193-196.
15. Kalchenko О. М. Research of influence factors of professional competence on efficiency activity of accounting personnel/ Rozheliuk V. M., Kalchenko О. М. // Науковий вісник Полісся – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 4 (12). Ч. 2. – с. 137-143.
16. Кальченко О. М. Наукові концепції трактування сутності планування / О.М. Кальченко //Фінансові дослідження: електронний науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 1 (2). – с.21-29.
17. Кальченко О. Фінансове планування на підприємствах реального сектору економіки / О. Гонта, О. Кальченко, О.Жук // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал / Черн. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. - №4(12). – с.128-133.
18. Кальченко О.М. Розвиток ринку нетрадиційних банківських послуг в умовах глобалізації руху фінансових ресурсів / О.І. Гонта, О.М. Кальченко, А.В. Жаворонок // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції/ Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон: ХНТУ, 2017. - №26 (15). – с. 128-135.
19. Кальченко О. М. Сутність та необхідність фінансового планування на підприємствах Електронний ресурс / О.М. Кальченко, О.А. Цимбал, А.В. Дзюба //Фінансові дослідження: електронний науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – № 2 (3). – Режим доступу: http://fr.stu.cn.ua/.
20. Panchenko О. I., Kalchenko O. M. Insurance of export credits as a basis for the activation of foreign economic activities of enterprises / O.I. Panchenko., O.M. Kalchenko // Науковий вісник Полісся – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 1 (13). Ч. 1. – с. 169-175.
21. Кальченко О. Сучасні тенденції та перспективи розвитку банківсько-страхової інтеграції в Україні /О. Кальченко, А. Лисиця// Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 1 (13). – с. 131-139.
22. Shyshkina O., Kalchenko O. (2018). Methodological principles of the analysis and risk assessment of the environment in the process of planning the development of real economy sector subjects. Problems and prospects of economics and management, 2 (14), 24-31.
23. Кальченко О. М. Фінансова стійкість підприємства як індикатор ефективності фінансового планування. Електронний ресурс / О.М. Кальченко//Фінансові дослідження: електронний науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – № 2 (5). – Режим доступу: http://fr.stu.cn.ua/.

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар