Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Дубина Максим Вікторович

Працює на кафедрі з 2009 року, має повну вищу освіту за спеціальністю “Фінанси”. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку України», а у 2018 році – докторську дисертацію також за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Розвиток ринку фінансових послуг на основі формування інституту довіри». У 2015 році отримав вчене звання доцента кафедри фінансів Чернігівського національного технологічного університету.

 Викладає наступні дисципліни:

для магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

- «Основи наукових досліджень»;

- «Фінансова економетрика»;

- «Фінансове посередництво».

для здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD):

- «Моделювання та прогнозування розвитку соціально-економічних систем»

У сфері викладацької діяльності має підручник, 5 навчальних посібників та більше 12 методичних розробок.

Сфера наукових інтересів: особливості функціонування ринку фінансових послуг, специфіка діяльності фінансових посередників у системі національної економіки,  безпека фінансових установ, методологія наукових досліджень в економіці.

За сферою наукових інтересів  опубліковано понад 150 наукових праць, серед яких 11 монографій, у тому числі 6 - у форматі колективних монографій та 5 у співавторстві, понад 100 статей за сферами наукових інтересів. Приймає активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, що підтверджено понад 35 опублікованими тезами.

Є співавтором підручника "Інвестування: підручник (модульний варіант) (2014)" та навчальних посібників "Гроші та кредит" (2016), "Гроші та кредит : практикум" (2018), "Гроші та кредит: теорія і практика (у схемах і таблицях) (2018), «Ринок фінансових послуг» (2018), «Теорія публічних фінансів» (2018).

Учасник міжнародної  програми Європейського Союзу «Erasmus+ Programme of the European Union», в рамках якої було проведено  цикл лекційних занять з курсу «Фінансове посередництво» у Господарські академії  ім. Д.А. Ценова, м. Свіштов, Болгарія.

Стипендіат  Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2016-2018 роки)

Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «European Journal of Accounting, Finance & Business» (Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania, and West University of Timişoara, Romania). http://www.accounting-management.ro/?pag=es

Також член редакційної колегії наукового фахового журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» (категорія В) (https://ppeu.stu.cn.ua/) та відповідальний секретар цього видання і наукового фахового журналу «Фінансові дослідження» (https://fr.stu.cn.ua/), які видаються у Чернігівському національному технологічному університеті.

Є керівником здобувачів на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, які вже успішно захистили дисертації:

1. Бондаренко Дмитро Володимирович (2017 рік), тема дисертаційної роботи: «Розвиток фінансового ринку в контексті забезпечення фінансової безпеки України»;

2. Тарасенко Олена Олександрівна (2019 рік), тема дисертаційної роботи: «Формування депозитної поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг України».

3. Разгуліна Наталія Олександрівна (2019),  тема дисертаційної роботи: «Розвиток банківського іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні».

  З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за посиланнями:

https://scholar.google.ch/citations?user=T4JdgC0AAAAJ&hl=en

http://orcid.org/0000-0002-5305-7815

http://www.researcherid.com/rid/F-3291-2014

Ключові наукові публікації останніх років


Підручники та навчальні посібники

1. Інвестування: підручник (модульний варіант) / В.П. Ільчук, Г.В. Кравчук, М.В. Дубина, А.В. Тарасенко: керівник кол. авт.. і наук. ред. проф. В.П. Ільчук. – Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2013. – 311 с.
2. Шишкіна О.В. Гроші та кредит: навч. посіб. / О.В. Шишкіна, М.В. Дубина. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2016. – 692 с.
3. Шишкіна О. В. Гроші та кредит: практикум : навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : Видавець Брагинець О.В., 2017. – 274 с.
4. Шишкіна О. В. Гроші та кредит: теорія і практика (у схемах і таблицях) : навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : Видавець Брагинець О.В., 2018. – 572 с.
5. Дубина М.В., Абрамова  А.С., Марич М.Г., Попова Л.В., Жаворонок А.В., Віктянська А.О., Савчук Д.Г. Теорія публічних фінансів: навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 322 с.
6. Дубина М.В. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / М.В. Дубина, О.М. Грубляк, А.В. Жаворонок, А.С. Абрамова, Д.Г. Савчук, А.О. Вікнянська. Чернігів, 2018. – 352 с.

Монографії:
1. Дубина М.В. Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки: Монографія / Дубина М.В. , Гонта О.І., Пілевич Д.С. – Чернігів: 2013. – 184 с.
2. Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку в контексті забезпечення економічної безпеки України: монографія / С.М. Шкарлет, О.І. Гонта, В.Г. Маргасова, М.В. Дубина. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 272 с.
3. Дубина М.В. Розвиток системи контролінгу в управлінні страховими компаніями на ринку фінансових послуг України: монографія / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина, М.В. Тунік. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 320 с.
4. Дубина М.В. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина, А.В. Тарасенко. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 208 с.
5. Дубина М.В. Розвиток фінансового ринку в контексті фінансової безпеки України: монографія / О. В. Абакуменко, Д. В. Бондаренко, М. В. Дубина, П. О. Лук’яшко. – Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. – 196 с.
6. Дубина М.В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі формування інституту довіри: теорія, методологія, практика: монографія / М.В. Дубина. – Чернігів: ЧНТУ, 2018.  – 668 с.   та ін.

Статті у наукометричних базах Web of Science та Scopus
1. Шкарлет С.М. Особливості застосування когнітивного підходу до ідентифікації сутності ринку фінансових послуг / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина // Економічний часопис. – 2016. – № 3-4 (2). – С. 70-74.
2. Шкарлет С.М. Сутність контролінгової інформації та основні вимоги до її формування / С.М. Шкалет, М.В.Дубина, М.В. Тунік // Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – № 2(6). – С. 132-139 (200 с.).
3. Dubyna M. Essence and features of information society development / S. Shkarlet, M. Dubyna  //  Scientific bulletin of Polissia. – 2017. – № 2 (10), P. 1. – С. 152-158.
4. Shkarlet S., Dubyna M., Zhuk O. Determinants of the financial services market functioning in the era of the informational economy development. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4. No. 3. 2018. Pp. 349-357.
5. Shkarlet S., Prokopenko V., Dubyna M. Directions of development of the financial services market of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, no. 5. P.  412-420.
6. Shkarlet S., Kholiavko N., Dubyna M., Zhuk, O. Innovation, educational, research components of the evaluation of information economy development (as exemplified by eastern partnership countries). Marketing and Management of Innovations. 2019. Issue 1, p. 70-83.
7. Shkarlet S., Dubyna M., Hrubliak O., Zhavoronok A. (2019). Тheoretical and applied provisions of the research of the state budget deficit in the countries of Central and Eastern Europe. Administratie si Management Public, (32), pp. 120-138.

Інші наукометричні, фахові  публікації
1. Дубина М.В. Стан та перспективи розвитку ломбардів в Україні / Гонта О.І., Дубина М.В., Романенко Т.О. // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія ,,Економічні науки”. – 2011. – № 2 (50). – С. 233-241.
2. Дубина М.В. Закордонний досвід функціонування кооперативних банків / Г.В. Кравчук, М.В. Дубина, Пилипенко Н.С., Федоренко О.П.// Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія ,,Економічні науки”. – 2011. – № 4 (54). – С. 309-315.
3. Дубина М.В. Сучасний стан використання франчайзингу на ринку фінансових послуг України / М.В. Дубина // Науковий Вісник: фінанси, банки, інвестиції. Науково-практичний журнал. – Сімферополь: Національна академія природокористування та курортного будівництва. – 2012. – №  5(18). – С. 46-52.
4. Дубина М.В. Стан та перспективи розвитку колекторських компаній в Україні / Я.В. Жарій, М.В. Дубина, Ю.В. Лях  // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія ,,Економічні науки”. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – № 3 (60). – С. 267-278.
5. Дубина М.В. Концептуальний підхід до декомпозиції системи страхування вкладів / Кравчук Г.В., Дубина М.В., Вільховик О.В. // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія ,,Економічні науки”. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – № 2 (66). – С. 218-224.
6. Дубина М.В. Теоретичні аспекти дослідження сутності явища ,,рефлексія” / Ільчук В.П., Прокопенко О.О., Дубина М.В. // Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка, 2014. – Т. 19. – Вип. 2/1. – С. 18-21.
7. Дубина М.В. Перспективи розвитку програм страхування unit-link в Україні / Гонта О.І., Дубина М.В., Тунік М.В., Єфименко Г.Ю. // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2014. – № 1(72). – C. 238-244.
8. Дубина М.В. Роль страхових  посередників у забезпеченні зростання довіри клієнтів до діяльності страховиків / М.В. Дубина, Тунік М.В., К.В. Білоус, Т.О. Соболєва // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2014. – № 2 (74). – С. 163-172.
9. Дубина М.В. Кредитна інфраструктура: особливості визначення сутності категорії / М.В. Дубина, В.Ю. Прокопенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ,,Економіка”. – 2015. – Випуск 1 (45). – Том 1. – С. 209-212.
10. Dubyna M. V., Yusuhno S. I., Bychkova P. V. Functioning Peculiarities of the Deposit Insurance System in the USA // Business Inform. – 2016. – №3. – C. 24–31.
11. Дубина М.В.  Активізація використання інструментів безресурсного фінансування на ринку фінансових послуг України / М.В. Дубина, А.О. Пінчук, К.В. Нітченко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. – № 1 (5). – С. 204-215.
12. Дубина М.В. Застосування системного підходу до дослідження ринку фінансових послуг / М.В. Дубина // Проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 261-266.
13. Дубина М.В. Економічна сутність та види фінансових послуг / М.В. Дубина // Світ фінансів. – 2016. – № 3 (48). – С. 124-135.
14. Дубина М.В. Сутність та система інфраструктури кредитного ринку України / М.В. Дубина, О.В. Шишкіна // Наукові записи Інститут законодавства Верховної ради України. – 2017. – № 4. – С. 80-86.
15. Дубина М.В. Теоретична основа інституціоналізму як наукового напряму економічної науки / М.В. Дубина // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія ,,Економіка і менеджмент’’. – Випуск 27. – Частина 1. – 2017. – С. 8-11.
16. Дубина М.В. Особливості формування інституту довіри на ринку фінансових послуг / М. В. Дубина, О. С. Жук, Л. М. Бондаренко // Науковий вісник Полісся. – 2018. - № 1 (13). Ч. 2. – С. 91-99.
17. Дубина М.В. Роль механізмів гарантування виплат у підвищенні рівня страхової довіри в Україні / М.В. Дубина, Т.Савченко // Проблеми і перспективи економіки та управління, 2018. – № 1 (13). –119-130.
18. Дубина М.В. Підвищення рівня страхової довіри в Україні на основі розвитку системи захисту прав споживачів  / М.В.Дубина, Т.В. Савченко // Проблеми і перспективи економіки і управління. 2018. № 2. С. 94-108.
19. Дубина М.В., Прокопенко В.Ю., Мекшун О.О. Інформаційна прозорість кредитних спілок і її вплив на формування депозитної поведінки громадян. Бізнес Інформ. 2018. № 8. С. 158-164.
20. Гонта О.І., Прокопенко В.Ю., Дубина М.В. Роль системи гарантування вкладів у підвищенні рівня довіри громадян до діяльності депозитних установ. Проблеми економіки. 2018. № 3 (37). С. 178-183.
21. Дубина М.В., Пілевич Д.С., Баранець А.А. Інформаційна прозорість функціонування страхових компаній в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління.  2018. № 3. – С. 145-154.
22. Шкарлет С.М., Дубина М.В.  Особливості взаємодії креативних індустрій та фінансових установ. Проблеми  перспективи економіки та управління. 2019. № 1 (17). С. 207-218.
23. Шкарлет С.М., Дубина М.В., Жук О.С. Теоретичні аспекти визначення сутності категорії «FinTech». Науковий вісник Полісся. 2019. № 1 (17). – С. 148-157.

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар