Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Дубина Максим Вікторович

Працює на кафедрі з 2009 року, має повну вищу освіту за спеціальністю “Фінанси”, науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 ,,Гроші, фінанси і кредит”, вчене звання доцента кафедри фінансів; заступник декана фінансово-економічного факультету.   

Викладає дисципліни:
- «Банківські операції»;
- «Економічна кібернетика»;
- «Основи наукових досліджень»;
- «Фінансова економетрика»;
- «Фінансове посередництво»;
У сфері викладацької діяльності має 9 методичних розробок.
Сфера наукових інтересів: особливості функціонування ринку фінансових послуг, специфіка діяльності фінансових посередників у системі національної економіки,  безпека фінансових установ, методологія наукових досліджень в економіці.
За сферою наукових інтересів  опубліковано понад 150 наукових праць, серед яких 11 монографій, у тому числі 6 - у форматі колективних монографій та 5 у співавторстві, понад 100 статей за сферами наукових інтересів. Приймав активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, що підтверджено понад 35 опублікованими тезами.
Є співавтором підручника "Інвестування: підручник (модульний варіант) (2014)" та навчальних посібників "Гроші та кредит" (2016), "Гроші та кредит : практикум" (2018), "Гроші та кредит: теорія і практика (у схемах і таблицях) (2018).

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за   посиланням:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=T4JdgC0AAAAJ&hl=en

http://orcid.org/0000-0002-5305-7815

http://www.researcherid.com/rid/F-3291-2014

Ключові наукові публікації останніх років


Підручники та навчальні посібники

   1. Інвестування: підручник (модульний варіант) / В.П. Ільчук, Г.В. Кравчук, М.В. Дубина, А.В. Тарасенко: керівник кол. авт.. і наук. ред. проф. В.П. Ільчук. – Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2013. – 311 с.
   2. Шишкіна О.В. Гроші та кредит: навч. посіб. / О.В. Шишкіна, М.В. Дубина. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2016. – 692 с.
   3. Шишкіна О. В. Гроші та кредит: практикум : навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : Видавець Брагинець О.В., 2017. – 274 с.
    4. Шишкіна О. В. Гроші та кредит: теорія і практика (у схемах і таблицях) : навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : Видавець Брагинець О.В., 2018. – 572 с.

      Список ключових наукових робіт

1. Дубина М.В. Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки: Монографія / Дубина М.В. , Гонта О.І., Пілевич Д.С. – Чернігів: 2013. – 184 с.
2. Дубина М.В. Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід: Монографія / [Ільчук В.П., Панченко О.І., Шишкіна О.В., Тарасенко А.В. та ін.]; за наук. ред.. В.П.Ільчука. – Чернігів: ЦНТІ, 2014. – С.516- 541.
3. Поліваріантність трактувань змісту дефініцій «банківська операція», «банківська послуга», «банківський продукт» / М.В. Дубина // Наукові основи економічного розвитку України та світу: кол. моногр. / за заг. ред. О.В. Царенко, С.В. Коляденко, В.П. Ільчука ; М-во освіти і науки України; Акад. муніцип. упр. МОН України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Чернігів. нац. технол. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 326 с. (С. 235-267)
4. Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку в контексті забезпечення економічної безпеки України: монографія / С.М. Шкарлет, О.І. Гонта, В.Г. Маргасова, М.В. Дубина. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 272 с.
5. Дубина М.В. Стан та перспективи розвитку ломбардів в Україні / Гонта О.І., Дубина М.В., Романенко Т.О. // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія ,,Економічні науки”. – 2011. – № 2 (50). – С. 233-241.
6. Дубина М.В. Закордонний досвід функціонування кооперативних банків / Г.В. Кравчук, М.В. Дубина, Пилипенко Н.С., Федоренко О.П.// Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія ,,Економічні науки”. – 2011. – № 4 (54). – С. 309-315.
7. Дубина М.В. Вплив системи парабанківських посередників на розвиток національної економіки / Г.В. Кравчук, М.В. Дубина // Актуальні Проблеми Економіки. Науковий економічний журнал. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – № 5 (131). – С. 108-114.
8. Дубина М.В. Сучасний стан використання франчайзингу на ринку фінансових послуг України / М.В. Дубина // Науковий Вісник: фінанси, банки, інвестиції. Науково-практичний журнал. – Сімферополь: Національна академія природокористування та курортного будівництва. – 2012. – №  5(18). – С. 46-52.
9. Дубина М.В. Стан та перспективи розвитку колекторських компаній в Україні / Я.В. Жарій, М.В. Дубина, Ю.В. Лях  // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія ,,Економічні науки”. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – № 3 (60). – С. 267-278. 
10. Дубина М.В. Теоретичні аспекти визначення та систематизації факторів впливу на фінансово-економічну безпеку розвитку страхового ринку України / Г.В. Кравчук, М.В. Дубина // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – Спец. вип. Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації. — К. : КНЕУ, 2012. –С.183-193.
11. Дубина М.В. Концептуальний підхід до декомпозиції системи страхування вкладів / Кравчук Г.В., Дубина М.В., Вільховик О.В. // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія ,,Економічні науки”. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – № 2 (66). – С. 218-224.
12. Дубина М.В. Проблеми активізації формування та залучення інвестицій у розвиток національної економіки / М.В. Дубина, Д.С. Пілевич // Науковий Вісник: фінанси, банки, інвестиції: наук.-практ. журнал. – Сімферополь: Національна академія природокористування та курортного будівництва, 2014. – №  1(26). – С. 94-101.
13. Дубина М.В. Теоретичні аспекти дослідження сутності явища ,,рефлексія” / Ільчук В.П., Прокопенко О.О., Дубина М.В. // Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка, 2014. – Т. 19. – Вип. 2/1. – С. 18-21. 
14. Дубина М.В. Перспективи розвитку програм страхування unit-link в Україні / Гонта О.І., Дубина М.В., Тунік М.В., Єфименко Г.Ю. // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2014. – № 1(72). – C. 238-244.
15. Дубина М.В. Рейтинговий аналіз дослідження інвестиційного клімату в Україні / М.В.Дубина, Д.С. Пілевич // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки та управління. Серія 1, Економіка: збірник наукових праць [Текст]. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2014. – № 2(22).  – С. 54-60.
16. Дубина М.В. Роль страхових  посередників у забезпеченні зростання довіри клієнтів до діяльності страховиків / М.В. Дубина, Тунік М.В., К.В. Білоус, Т.О. Соболєва // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2014. – № 2 (74). – С. 163-172.
17. Дубина М.В. Роль страхових  посередників у забезпеченні зростання довіри клієнтів до діяльності страховиків / М.В. Дубина, Тунік М.В., К.В. Білоус, Т.О. Соболєва // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2014. – № 2 (74). – С. 163-172.
18. Дубина М.В. Сучасні тенденції та особливості розвитку страхового ринку України / М.В. Дубина, І.В. Лисенко, Д.С. Пілевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 9. – Частина 7. – С. 184-188.
19. Дубина М.В. Кредитна інфраструктура: особливості визначення сутності категорії / М.В. Дубина, В.Ю. Прокопенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ,,Економіка”. – 2015. – Випуск 1 (45). – Том 1. – С. 209-212.
20. Дубина М.В. Аналіз наукових підходів до ідентифікації типів довіри як чинника економічного розвитку України / М.В. Дубина // Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лютого 2015 р.; м. Київ). – К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. – 632 с. (С. 494-497).
21. Шкарлет С.М. Особливості застосування когнітивного підходу до ідентифікації сутності ринку фінансових послуг / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина // Економічний часопис. – 2016. – № 3-4 (2). – С. 70-74.
22. Шкарлет С.М. Сутність контролінгової інформації та основні вимоги до її формування / С.М. Шкалет, М.В.Дубина, М.В. Тунік // Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – № 2(6). – С. 132-139 (200 с.).
23. Дубина М.В. Розвиток системи контролінгу в управлінні страховими компаніями на ринку фінансових послуг України: монографія / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина, М.В. Тунік. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 320 с.
24. Дубина М.В. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина, А.В. Тарасенко. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 208 с.
25. Дубина М.В. Особливості застосування системного підходу до пізнання економічних явищ / С.М. Шкарлет, О.І. Гонта, М.В. Дубина // Науковий вісник Полісся. – 2016. – № 4 (8), ч. 1. – С. 9-17.
26. Дубина М.В. Розвиток фінансового ринку в контексті фінансової безпеки України: монографія / О. В. Абакуменко, Д. В. Бондаренко, М. В. Дубина, П. О. Лук’яшко. – Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. – 196 с.
27. Дубина М.В. Застосування турбулентного підходу до пізнання економічних систем / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 1 (9), ч. 1. – С. 8-15.
28. Дубина М.В. Особливості функціонування ринку фінансових послуг України у просторі розвитку інформаційної економіки / М.В. Дубина // Актуальні проблеми формування та розвитку інформаційної економіки в Україні : колективна монографія. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 292 с. 
29. Shkarlet, S.M. Basic descriptors of the information economy development / S. M. Shkarlet, M. V. Dubyna, А. V. Tarasenko  // Науковий вісник Полісся. – . – 2017. - № 3 (11). Ч. 1. – С. 8-15
30. Дубина М.В. Формування системи основних типів фінансової довіри у межах ринку фінансових послуг // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2017. - № 3 (11). - С. 115-124.
31. Шкарлет, С. М. Обгрунтування сутності категорії ''фінансова довіра'' / С. М.Шкарлет, М. В. Дубина // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12). Ч. 2. – С. 45-52.
32. Дубина М.В. Особливості формування інституту довіри на ринку фінансових послуг / М. В. Дубина, О. С. Жук, Л. М. Бондаренко // Науковий вісник Полісся. – 2018. - № 1 (13). Ч. 2. – С. 91-99.

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар