Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Лисенко Ірина Володимирівна

Працює на кафедрі з 2008 року, має 2 вищі освіти: технічну та економічну, науковий ступінь кандидата економічних наук.
Працює  на посаді  доцента кафедри фінансів.

Проводить практичні заняття з дисциплін:
- "Основи бізнесу";
- "Антикризове управління";
- "Фінанси";
-"Фінансова санація і банкрутство підприємств";
-"Інноваціна політика і фінансове забезпечення".
Є співавтором методичних вказівок з дисциплін: "Основи наукових досліджень у фінансах", "Інноваційна політика і фінансове забезпечення", "Бюджетна система", „Податкова система” та ін.

Сфера наукових інтересів: дослідження інноваційних та інвестиційних процесів в економіці регіону, економічної безпеки регіонів та України, розробка теоретичних, методичних та практичних рекомендацій щодо формування механізму модернізації продуктивних сил проблемних регіонів на основі кластерів.

За сферою наукових і викладацьких інтересів опубліковано понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 4 монографії (колективні), статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях, що входять до наукометричних баз.

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за цими посиланнями:

URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&gmla=AJsN-F5BvKiBUasUCaEfNuYIT-cRY2-rlpgvSh24uh3BLZXYbSq8EIAUNYp_HKWd_timShFgMF3JvJJRpST8ntJ17Hf_KxjkEIgH8cfdjTSTdwEyNzI3NwY&user=V0pTrx0AAAAJ

URL: http://orcid.org/0000-0002-9960-1599

URL: http://www.researcherid.com/rid/F-1020-2014


Ключові публікації останніх років
Монографії

1. Ільчук В.П. Кластерна стратегія економіки регіону: монографія / В.П. Ільчук, І.О. Хоменко, І.В. Лисенко. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – 367 с.

2. Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів / колективна монографія під заг. ред. к.е.н., професора Л.О. Коваленко у 2-х томах. – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015 – 340 с. – Т. 1, п.п. 1.9: Кластеризаційний механізм модернізації продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку депресивних регіонів  / Лисенко І.В. – С. 163-180.

3. Ільчук В.П. Модернізація продуктивних сил проблемних регіонів на основі кластерів: монографія / В.П. Ільчук, І.В. Лисенко. – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015 – 245 с.

4. Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки: кол. монографія за заг. ред. д.е.н., проф. Шкарлета С.М. – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015 – 440 с. розд. 2: Сталий розвиток регіонів як умова забезпечення економічної безпеки України / В.П. Ільчук, І.В. Лисенко. – С. 142-160.

    
Статті у наукових фахових виданнях

1. Ільчук В.П. Управління економічним потенціалом кластера / В.П. Ільчук, І.В. Лисенко // Науковий журнал «Економіка ринкових відносин» № 11/2013. С. 95-101.

2. Шкарлет С.М. Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів / С.М. Шкарлет, В.П. Ільчук, І.В. Лисенко // Український журнал «Економіст» № 6 (2013). С. 4-6.

3. Лысенко И.В. Методические подходы к формированию механизма модернизации производительных сил проблемных регионов / И.В. Лысенко, М.В. Дубина // Научный журнал «Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление» № 4 (19). 2014. С. 27-30.

4. Шкарлет С.М. Методичні підходи до визначення економічної ефективності функціонування кластерів / С.М. Шкарлет, В.П. Ільчук, І.В. Лисенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”: науковий збірник / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – № 2 (74). – С. 25-34.

5. Ільчук В.П. Сталий розвиток регіонів як умова забезпечення економічної безпеки України / В.П. Ільчук, О.М. Руденко, І.В. Лисенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”: науковий збірник / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – № 2 (74). – С. 153-162.

6.       Лисенко І.В. Моделювання процесів формування та розвитку кластерів / І.В. Лисенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”: науковий збірник / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – № 3 (75). – С. 34-41.

7. Дубина М.В. Сучасні тенденції та особливості розвитку страхового ринку  України / М.В. Дубина, І.В. Лисенко, Д.С. Пілевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. – № 9/7 (2014). С. 184-188.

8. Ilchuk V., Lysenko I. Effectiveness evaluation of clusters’ functioning / Ilchuk V., Lysenko I. // Visnyk of Chernihiv State Technological University. Series „Economics”: scientific collection / Chernihiv National Technological University. – Chernihiv: Chernihiv National Technological University, 2014. – № 4 (76). – p. 79-88.

9. Ільчук В.П. Кластеризація як ефективний засіб модернізації продуктивних сил проблемних регіонів / В.П. Ільчук, І.В. Лисенко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Вип. 31. – К.: ДЕУТ, 2015. С. 226-236.


            Матеріали науково-практичних конференцій

1. Ільчук В.П. Системний підхід до формування фінансово-економічної безпеки підприємств / В.П. Ільчук, І.В. Лисенко // Регіональні аспекти сталого розвитку соціальної держави: зб. матер. І міжвузівської конференції 15 травня 2014 р. – Чернігів: ЧКТ, 2014 – 98 с. – С. 11-14.

2. Дубина М.В. Роль страхових посередників у забезпеченні зростання довіри клієнтів до діяльності страховиків / М.В. Дубина, І.В. Лисенко, М.В. Тунік // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та безпеки», Чернігів, 5-6 листопада 2014 року. У 2-х частинах. Частина 1. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 164 с. – С. 48-50.

3. Лисенко І.В. Методичні підходи до діагностики та оцінки сталого розвитку проблемних регіонів / І.В. Лисенко // The Scientific Association of Economists and Lawyers «Fundacio»: Zagreb’s International Conference on Law and Social Sciences (December, 5th, 2014), Zagreb (Croatia), 2014, the collection of scientific papers, p. 163. – р. 38-45.

4.  Rohova E.V., Lysenko I.V. Innovative directions of economic development of regions of Ukraine: Institutional framework of the economy functioning in conditions of transformation: Collection of scientific articles. Vol. 2 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 275 p. – р. 65-68.

5. Лисенко І.В. Методичний підхід до оцінки кластеризаційних можливостей регіональних господарських систем / І.В. Лисенко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 12 грудня 2014 року) / МВС України; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2014. – 460 с. – С. 416-421.

6. Лисенко І.В. Забезпечення економічної безпеки регіонів на засадах кластеризації / І.В. Лисенко // Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова євроінтеграційна політика України: теорія, практика, перспективи» (12 березня 2015 року) / Національний університет «Києво-Могилянська академія».

7. Лисенко І.В. Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник розвитку проблемних регіонів / І.В. Лисенко // «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики»: матер. IV міжнарод. наук.-практ. конференції 2-3 квітня 2015 р., м. Харків / ред. кол. О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 94-96.

8. Iryna Lysenko, Serhii Stepenko. Energy Saving Technologies as a Prerequisite of Economic Security of Ukraine / 19th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2015, Prague May 14, M_091-1-M_091-5, Czech Technical University in Prague.

9. Лисенко І.В. Сучасний стан та мотивація наукової діяльності молодих вчених в Україні / І.В. Лисенко, Н.В. Лисенко // VI міжнародна наукова конференція молодих учених «Молодь. Наука. Інновації: Роль та місце бібліотек в модернізації науково-освітнього простору» 15 травня 2015 р., м. Київ / К.: Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського – С. 12-15.

10. Дубина М.В. Визначення сутності категорії «кредитна інфраструктура» / М.В. Дубина, І.В. Лисенко // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: Тези доповідей учасників V науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: УБС НБУ, 2015. – 208 с. – С. 32-34.

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар