Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Шпомер Тетяна Олександрівна

Працює на кафедрі з 2011 року на посаді викладача, має вищу економічну освіту за спеціальністю «Фінанси», науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогоспо-дарського машинобудування» .

Викладає дисципліну:
- «Економіка і фінанси підприємств».

Проводить практичні заняття з дисциплін:
-«Соціальне страхування»;
- «Страхування».

В сфері викладацької діяльності
має 2 методичні розробки в соавторстві з дисциплін: «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці», «Інвестування».

Має сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою: «Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні: правовий статус, стиль і методи роботи». Проходила стажування в ДПІ м. Чернігова.

Сфера наукових інтересів: інноваційно-інвестиційні процеси в базових галузях економіки регіону.

За сферою наукових інтересів опубліковано 2 публікації у форматі колективних монографій, 12 статтей та прийнято участь у 10 міжнародних науково-практичних конференціях.

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за посиланнями:

https://scholar.google.ch/citations?hl=en&user=DTzr2KgAAAAJ

http://orcid.org/0000-0001-6680-5889

http://www.researcherid.com/rid/L-9323-2015

Ключові публікації
Монографії:
1. Ільчук В.П., Шпомер Т.О. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємств реального сектору економіки. Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва реального сектору економіки: колективна монографія. Чернігів, 2017. – С 141 – 151. (0,55 друк. арк.).
2. Ільчук В.П. Шпомер Т.О. Теоретико-методичні та прикладні аспекти фінансового забезпечення підприємств реального сектору економіки (на прикладі сільськогосподарського машинобудування). Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень: колективна монографія. Чернігів, 2018. – С 8 – 19. Особистий внесок автора: запропоновано формування інтегрованих інноваційно-інвестиційних утворень у вигляді інноваційно-інвестиційних систем та інноваційно-інвестиційних виробничих комплексів, а також логістичний підхід до процесу фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування (0,5 друк. арк.).

Статті у наукових фахових виданнях та виданнях, внесених до наукометричних баз даних

3. Романенко Т. О. Техніко-технологічний стан та перспективи інноваційного розвитку машинобудівної галузі Чернігівського регіону. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2012.  № 1 (56). C. 174-181 [фахове видання]. (0,5 друк. арк.).
4. Ільчук В.П., Романенко Т.О. Фінансовий стан та проблеми економічного розвитку машинобудівної галузі Чернігівського регіону. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2012. - № 3. – С. 107 – 114 [фахове видання]. (0,48 друк. арк.).
5. Ільчук В.П., Романенко Т.О. Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку інноваційних процесів машинобудівного комплексу. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2012. - № 4. – С. 80 – 86 [фахове видання]. (0,57 друк. арк.).
6. Ільчук В.П., Романенко Т.О. Роль трансферу технологій у розвитку інноваційних процесів машинобудівного комплексу. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. 2012.  вип. 20.  С. 377 – 384 [фахове видання]. (0,47 друк. арк.).
7. Ільчук В., Шпомер Т. Інноваційно-інвестиційна діяльність АПК: сучасний стан та проблеми розвитку. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – vol. 3. - № 1[фахове видання]. Особистий внесок автора: проаналізовано сучасний стан інноваційно-інвестиційної діяльності АПК України. (0,57 друк. арк.).
8. Шпомер Т. Аналіз стану фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 2. С. 118 – 124 [фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus; РІНЦ]. Особистий внесок автора: проаналізовано сучасний стан інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування та досліджено його фінансове забезпечення. (0,47 друк. арк.).
9. Шпомер Т. Маркетинговий комплексно-гармонізаційний механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 1. С. 140-149 [фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus; РІНЦ]. Особистий внесок автора: запропоновано комплексний підхід до фінансового забезпечення інноваційного розвитку. (0,58 друк. арк.).
10. Шпомер Т.О. Форми та принципи фінансового забезпечення розвитку сільськогосподарського машинобудування. Фінансові дослідження. 2018. № 1 [фахове видання]. Особистий внесок автора: розглянуто основні форми фінансування та наведено систему принципів фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування. (0,65 друк. арк.).
11. Ільчук В.П., Шпомер Т.О. Концептуальний підхід до формування маркетингового комплексно-гармонізаційного механізму фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування. Бізнес Інформ. 2018. № 5. С. 506-513[фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus; РІНЦ; RePec]. Особистий внесок автора: удосконалено концептуальні засади побудови маркетингового комплексно-гармонізаційного механізму фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування. (0,51 друк. арк.).
12. Ільчук В.П., Шпомер Т.О. Фінансове забезпечення сталого розвитку підприємств реального сектора економіки. Проблеми економіки. 2018. № 2. С. 310-316 [фахове видання; міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus; РІНЦ]. Особистий внесок автора: розкрито роль і значення фінансового забезпечення. (0,58 друк. арк.).
13. Ільчук В.П., Шпомер Т.О. Інституційне середовище фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування. Приазовський економічний вісник. 2018. № 4. С. 118-126 [фахове видання]. Особистий внесок автора: визначено роль та значення інституціональних умов фінансового забезпечення, наведено схеми їх формування та функціонування. (0,56 друк. арк.).
14. Ilchuk V., Shpomer T. Financial support strategy for innovative agricultural engineering development. International Journal of New Economics and Social Sciences. 2018. № 2. С.  Особистий внесок автора: обгрунтовано теоретико-методичні засади формування та реалізації стратегії фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування. (0,53 друк. арк.).

Конференції:
15. Iльчук В. П., Романенко Т. О. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку машинобудівної галузі Чернігівського регіону. Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 2 березня 2012 р). Вінниця: ВНТУ, 2012. С. 98 - 101. (0,18 друк. арк.).
16. Романенко Т. О. Шляхи прискорення інноваційних процесів машинобудівного комплексу. Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Чернігів, 19-20 квітня 2012 р.). Чернігів: ЧДТУ, 2012. – С. 346 - 350. (0,24 друк. арк.).
17. Iльчук В. П., Романенко Т. О. Інноваційна складова якості продукції машинобудування. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, (). Чернігів : ЧДТУ, 2012. – С. 157 – 158. (0,16. арк.).
18. Iльчук В. П., Романенко Т. О. Альтернативні джерела інвестиційного забезпечення інноваційних процесів машинобудівних підприємств Чернігівського регіону. Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 23-24 квітня 2013 р.). Кривий Ріг: КЕІ КНУ, 2013. С. 320 - 324. (0,22 друк. арк.).
19. Романенко Т. О. Передумови формування інноваційно-інвестиційних систем на регіональному рівні. Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 24-25 жовтня 2013 р.). Запоріжжя, 2013. С. 115 - 116. (0,1 друк. арк.)
20. Шпомер Т.О. Фактори виникнення інноваційно-інвестиційних ризиків АПК України. Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Клайпеда, Литва, 29 січня 2016 р.). Клайпеда: Baltija Publishing, 2016. С. 87-90. (0,1 друк. арк.)
21. Шпомер Т.О. Інвестиційне забезпечення розвитку інноваційних процесів АПК України. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Чернігів, 23 грудня 2016 р.). Чернігів: ЧНТУ, 2016. С. 148 – 150. (0,15 друк. арк.)
22. Шпомер Т.А. Организационно-экономический механизм реализации государственной инновационной политики. Проблемы социально-ориентированного инновационного развития белорусского общества и Профсоюзы: Материалы XXII Международной научно-практической конференции (г. Гомель, Беларусь, 2-3 февраля 2018 г.). Гомель: ОДО «Центр оперативной печати», 2018. С. 99 – 100. (0,16 друк. арк.)
23. Шпомер Т.О. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 11 квітня 2018 р.). Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2018. С. 72-75. (0,2 друк. арк.)
24. Shpomer T. Innovative policy of the enterprise in the conditions of intensification of market relstions. Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law: collection of international scientific papers. – Chernihiv: CNUT, 2018. pp. 323-325. (0,2 друк. арк.)Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар