Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Тарасенко Олена  Олександрівна


Працює на кафедрі з 2014 року на посаді асистента, має вищу економічну освіту (кваліфікація «магістр з фінансів»).

Проводить практичні заняття з дисциплін:
       - «Статистика»;
       - «Банківська справа».
Має сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою: «Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні: правовий статус, стиль і методи роботи». Проходила стажування в Департаменті фінансів Чернігівської ОДА.

Сфера наукових інтересів: наноекономіка, функціонування депозитного ринку України, фінансова поведінка домогосподарств.

За сферою наукових інтересів опубліковано 3 статті та прийнято участь у 11 міжнародних науково-практичних конференціях; опубліковано 1 монографію у співавторстві, 1 публікацію в форматі колективної монографії.

З науковими працями можна ознайомитись за наступним посиланням:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=PV42ohUAAAAJ&hl=en

Публікації останніх років

1. Прокопенко О.О. Еволюція розвитку системи місцевого оподаткування в Україні / О.М. Парубець, О.О. Прокопенко, Є.М. Кулінченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 2011. - № 3(52). – С. 298-302.

2. Прокопенко О.О. Розвиток державно-приватного партнерства як чинник забезпечення безпеки підприємницької діяльності/ О.О. Прокопенко // Система комплексної безпеки підприємництва: загальноекономічні, інформаційні, фінансові та правові аспекти, менеджмент її формування і розвитку [Текст]: збірник матеріалів VII міжвузівської науково-практичної конференції ЧІІБіП МНТУ імені академіка Ю.Бугая. – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2011. – С.19-21.

3. Прокопенко О.О. Джерела фінансування соціально-економічного розвитку Чернігівського регіону / О.О. Прокопенко // Материалы межвузовской студенческой научно-практической конференции «Современные проблемы экономики, управления и юриспруденции» 3 марта 2011 года. – Чернигов, 2011. – С.29-30.

4. Прокопенко О.О. «Східне партнерство-2012» як фактор сприяння розвитку кредитної кооперації фермерів в Україні / О.О Прокопенко, В.П. Ільчук // MaterialyVIIIMiedzynaroowejnaukowi-praktycznejkonferencjiWschodniepartnerstwo-2012”. – Volume 3. Ekonomicznenauki: Premysl. NaukaIstudia. - С.51-55

5. Прокопенко О.О. Щодо можливостей застосування рефлексивного підходу до дослідження депозитного ринку України / О.О. Прокопенко // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4-5 квітня). У 4-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 1. – С. 93-95.

6. Прокопенко О.О. Фінансова грамотність населення як фактор його активізації на фінансовому ринку України / О.О. Прокопенко // Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28-29 березня 2014 року). У 3-х частинах. – Л.: Львівська економічна фундація, 2014. – Ч.1. – С. 38-39.

7. Прокопенко О.О. Проблеми функціонування депозитного ринку України / О.О. Прокопенко // Соціально-економічні проблеми сучасності та концепція сталого розвитку в Україні: матеріали Міжнародної-науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 28-29 березня 2014 р.). У 3-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – Ч. 1. – С. 57-60.

8. Прокопенко О.О. Еволюція становлення та розвитку депозитних операцій / О.О. Прокопенко, В.П. Ільчук // Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 2013. - № 4(70). – С. 412-420.

9. Прокопенко О.О. Теоретичні аспекти дослідження сутності явища «рефлексія» / В.П. Ільчук, М.В. Дубина, О.О. Прокопенко // Вісник Одеського національного університету, 2014. – Том 19. – Випуск 2/1. – С. 18-22.

10. Прокопенко О.О. Моральний ризик на депозитному ринку України та шляхи його мінімізації / О.О. Прокопенко // Розвиток національної економіки: методологія та практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 квітня 2014 року).- м. Івано-Франківськ. – Тернопіль: Крок, 2014.- С. 150-151.

11. Прокопенко Е.А. Теоретические подходы к исследованию сущности феномена рефлексии / М.В. Дубина, Е.А. Прокопенко // INSTITUTIONELLEGRUNDLAGENFÜRDIEFUNKTIONIERUNGDER ÖKONOMIKUNTERDENBEDINGUNGENDERTRANSFORMATION (Nürnberg, Deutschland, 2014). – Volume 1. – C. 28-31.

12. Прокопенко О.О. Роль системи страхування вкладів у зміцненні довіри до діяльності банківських установ в Україні / М.В. Дубина, О.О. Прокопенко // Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації : матеріали ювіл. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю Буков. держ. фінанс.-екон. ун-ту, 15 жовт. 2014 р. / Буков. держ. фінанс.-екон. ун-т [та ін.] ; [голов. ред. Прядко В. В.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 238-241.

13. Прокопенко О.О. Кредитна кооперація фермерських господарств як елемент інфраструктурного забезпечення АПК регіону / О.О. Прокопенко, А.В. Тарасенко // Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та безпеки. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Чернігів, 5-6 листопада 2014 року. У 2-х частинах. Частина 2. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – С. 63-64.

14. Прокопенко О.О. Індикатори фінансової безпеки на депозитному ринку України / О.О. Прокопенко // Фінансова євроінтеграційна політика України: теорія, практика, перспективи»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2015 року. – Київ: Києво-Могилянська академія, 2015. – С.91-93.

15. Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки: кол. моногр. / за заг. ред. д.е.н., проф. Шкарлета С.М.; М-во освіти і науки України; Чернігів. нац. технол. ун-т – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015. (Ільчук В.П., Прокопенко О.О. Систематизація факторів впливу на фінансову безпеку депозитного ринку).

16. Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід: монографія / [Ільчук В.П., Панченко О.І., Шишкіна О.В., Тарасенко А.В. та ін.]; за наук. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЦНТІ, 2014. – 870 с. (п.3.2.2, п.3.2.4 – Дубина М.В., Прокопенко О.О., п.3.4.1, п.3.4.12 – Хоменко І.О., Тарасенко А.В., Прокопенко О.О.)

Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар