Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри
Штирхун Христина Ігорівна

Працює у Чернігівському національному технологічному університеті з 2012 року. На кафедрі - з 2014 року. Має вищу економічну освіту (кваліфікація «Магістр з фінансів»), науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2016 році отримала грант на наукове стажування у Норвегії у приватному університеті соціального підприємництва ім. Яна Урбана Сандала. Співорганізатор заходів з підвищення фінансової грамотності (Global Money Week, Тиждень грошей). У 2018 році у складі команди від Чернігівського національного технологічного університету здобула перемогу у конкурсі «Краще заняття з фінансової грамотності» в рамках Всеукраїнської конференції «Викладання фінансової грамотності у ВНЗ 4.0». Керівник проекту соціальної дії "ФінКультурний Марафон" за підтримки Британської Ради (2018-2019 рр.).
Володіє: сертифікатом APTIS на знання англійської мови (рівень C1)Викладає дисципліну «Паблік рилейшинз»
Проводить практичні заняття з дисциплін:
- "Інвестування";
- "Маркетинг";
- "Паблік рилейшинз"
Сфера наукових інтересів: ринок органічної продукції, маркетинг, інтерактивні технології у навчанні.
За сферою наукових інтересів опубліковано 24 статті, прийнято участь у 32 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, опубліковано 9 публікацій у форматі колективної монографії, 1 монографію у співавторстві «Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку органічної продукції в Україні» (2018 рік), 1 навчальний посібник англійською мовою у співавторстві «Investment Management», 14 методичних вказівок.
З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за посиланнями:
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Yu1nh6gAAAAJ&hl=en
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7614-2572
Researcher ID: F-4333-2016


Ключові публікації останніх років

Навчальний посібник
1.Shtyrkhun Kh. Investment Management. Manual / S. Shkarlet, L. Remnova, Kh. Shtyrkhun/ – 1-st edition. – Chernihiv: CNUT, 2017. – 204 p.

Монографії
1.Штирхун Х. І. Аналіз результатів вивчення попиту населення на міські пасажирські перевезення // Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід : монографія / за наук. ред.  В.П. Ільчука. – Чернігів : ЦНТІ, 2014. - С. 16-24.
2.Штирхун Х.І. Маркетингове забезпечення фінансово-економічної безпеки аграрних підприємств / Х.І. Штирхун // Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки: кол. моногр. / за заг. ред. д.е.н., проф. Шкарлета С.М.; М-во освіти і науки України; Чернігів. нац. технол. ун-т – Ніжин: ФОП Лук‘яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015. – 439 с. – С. 327-335. (0,5 друк. арк.).
3.Штирхун Х.І. Органічне виробництво як перспективний об'єкт інвестування в Україні / Х.І. Штирхун // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків : ТНЕУ, 2016. – 360 с. – С. 150-160. (0,6 друк. арк.).
4.Штирхун Х.І. Зовнішньоекономічна діяльність в системі державних орієнтирів соціально-економічного розвитку органічного виробництва / Х.І. Штирхун // Соціально-економічний та технічний розвиток підприємств: проблеми, рішення, оцінка ефективності: монографія / за заг. ред. Л.М.Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 553 с. – C. 333-341. (0,5 друк. арк.).
5.Shtyrkhun K. Formation and an effective use of financial resources of the enterprise in the context of financial and economic security [Organizatoriskā ekonomiskie mehānismi attīstības finanšu sistēmas valsts] / I. Lysenko, K. Shtyrkhun // Organizational and economic mechanisms of development of the financial system: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga, 2016. – 222 p. – P. 118-126 (0,5 друк. арк.).
6.Штирхун Х. І. Концептуальні підходи до формування фінансових ресурсів підприємства в контексті фінансово-економічної безпеки / І. В. Лисенко, Х. І. Штирхун // Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. – 396 с. – С. 295-304 (0,5 друк. арк.).
7.Штирхун Х.І. Вплив ризиків і загроз на фінансово-економічну безпеку підприємства / Р. В. Лавров, І. В. Садчикова, Х. І. Штирхун // Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 245-260 с.
8.Штирхун Х. І. Концептуальні засади ідентифікації і систематизації ризиків ринку органічної продукції / Х.І. Штирхун // Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – С. 384-395.
9.Штирхун Х.І. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку органічної продукції в Україні : монографія / В. П. Ільчук, Х. І. Штирхун. — Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. — 256 с.

Статті
1.Штирхун Х. І. Кластерна модель забезпечення конкурентоспроможності органічної продукції / Х. І. Штирхун // Technology audit and production reserves. – 2015. – Vol. 3, N 5(23). - P. 75-78. – Way of Access : DOI : 10.15587/2312-8372.2015.44707.
2.Shtyrkhun Kh.I. Marketing support for organic products promotion in Ukraine / Kh.I. Shtyrkhun // Institutional framework for the functioning of the economy in the context of transformation: Collection of scientific articles. - Publishing house «BREEZE»,  Montreal, Canada, 2015. - P. 225-230.
3.Штирхун Х. І. Принципи державної підтримки розвитку органічного виробництва в Україні / Х. І. Штирхун // Actual problems of economics, management and law in modern social and economic environment: Collection of scientific articles. - Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2015. - P. 62-66.
4.Штирхун Х. І. Маркетингова підтримка стимулювання збуту органічної продукції в Україні / Х. І. Штирхун // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 3 (3). – С. 161-170.
5.Shtyrkhun Kh.I. Institutional support of organic farming in Ukraine / Kh. Shtyrkhun // Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. Vol 2. - Edizioni Magi, Roma, Italy, 2016. - PP. 95-100.
6.Штирхун Х. І. Науково-методичний підхід до визначення рівня ефективності функціонування ринку органічної продукції / Х. І. Штирхун // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – № 2 (6). – С. 180-186.
7.Штирхун Х. І. Механізм державного регулювання ринку органічної продукції / В. П. Ільчук, Х. І. Штирхун // Вісник Одеського національного університету. Економіка : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2016. – Т. 1 – Вип. 5(47). – С. 60-64.
8.Штирхун Х. І. Органічне виробництво як пріоритетний напрям розвитку аграрного сектору національної економіки / В. П. Ільчук, Х. І. Штирхун // Науковий Вісник Полісся : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. - № 1(5). - С. 14-22.
9.Shtyrkhun Kh. Social entrepreneurship in the development of organic production in Ukraine / Kh. Shtyrkhun // Науковий Вісник Полісся : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. - № 3(7). - С. 93-97.
10.Shtyrkhun Kh. Financial support of the organic market [Електронний ресурс] / Khrystyna Shtyrkhun // Фінансові дослідження. - 2016. - № 1 (1). - Режим доступу: http://fr.stu.cn.ua/
11.Shtyrkhun Kh. Scientific approaches to the systematization and classification of the threats of financial and economic security / I. Sadchykova I., Kh. Shtyrkhun // Фінансові дослідження : електронний науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 1 (2). – C. 97-104.
12.Shtyrkhun Kh. Identification of the factors of influence on the financial and economic security of an enterprise and methods of their neutralization / R. Lavrov, I. Sadchykova, Kh. Shtyrkhun // Economic and law paradigm of modern society. – 2018. – Issue 1. – PP. 30-38.
13.Штирхун Х. І. Особливості надання фінансових послуг компаніями страхування життя в Україні [Електронний ресурс] / Х. І. Штирхун, Ю. П. Ольховик, О. П. Романенко // Електронний журнал "Фінансові дослідження", 2018. – № 1(4). – Режим доступу: http://fr.stu.cn.ua/index.pl?task=contextview&l=ua&id=14
14.Штирхун Х. І. Розвиток медичного страхування страхування в Україні [Електронний ресурс] / Х. І. Штирхун, Ю.С. Коваленко, О. П. Романенко // Електронний журнал "Фінансові дослідження", 2018. – № 2(5). – Режим доступу: http://fr.stu.cn.ua/
15.Shtyrkhun Kh. Upgrading Opportunities of Value Chains in Organic Market Development / Daniela Palaščákova, Luydmyla Remnova, Khrystyna Shtyrkhun // Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018), Technical University of Košice, 2018. PP. 371-381.
16.Штирхун Х. Науково-концептуальні засади класифікації ризиків та управління ними на ринку органічної продукції в Україні / Х. Штирхун // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 3 (15). – C. 71-82.

Конференції
1.Shtyrkhun Kh. Organic production as a priority of the development of agricultural sector of Ukraine / Ilchuk V., Shtyrkhun Kh. // Ukraine - EU. Modern technology, business and law : col. of int. scient. papers : in 2 parts. Part 1. Modern priorities of economics, management and social development. Environmental protection collection, Košice, Slovakia, March 30 - April 2, 2015. - Chernihiv : CNUT, 2015. - pp. 27-29. (0,3 друк. арк.).
2.Штирхун Х. І. Проблеми маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств / Х. І. Штирхун // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали доповідей ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2015 р.): збірник. – Х., 2015. – C. 169-171. (0,1 друк. арк.).
3.Shtyrkhun K. Basis of further development and state support of organic production in Ukraine / K. Shtyrkhun // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej "Economy. Priorytetowe obszary nauki" (29.11.2015 - 30.11.2015) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. - Str. 85-87. (0,1 друк. арк.).
4.Штирхун Х.І. Міжнародний маркетинг української органічної продукції / Х. І. Штирхун // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародний маркетинг: проблеми і перспективи розвитку в Україні» 12 листопада 2015 р. Тези доповідей. - К: КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. - C. 48-50. (0,1 друк. арк.).
5.Штирхун Х.І. Принципи фінансової підтримки органічного виробництва в Україні / Н.І. Гавриленко, Х.І.  Штирхун // Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics. Engineering and Technologies, Slovak Republic-Poland, April 19-23, 2016. Chernihiv : CNUT, 2016. – P. 89-91.
6.Штирхун Х.І. Фінансове забезпечення розвитку органічного виробництва в Україні / Х.І.  Штирхун // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності» 20-21 квітня 2016 р. Тези доповідей. - Черкаси: СУЕМ, 2016. - С. 151-153.
7.Shtyrkhun Kh. Social entrepreneurship in the field of organic agriculture in Ukraine / Kh. Shtyrkhun // 46 Summit Conversations on Emerging Issues in Social Entrepreneurship "Innovation and Social Entrepreneurship in the Development Process in Ukraine", Lørenskog, Norway, August 9, 2016.
8.Shtyrkhun Kh. The development of the social entrepreneurship as a means of the solution of social problems in Ukraine / Kh. Shtyrkhun //  Ukraine - EU. Modern technology, business and law : col. of int. scient. papers : in 2 parts. Part 1. Modern priorities of economics. Social Challenges. - Chernihiv : CNUT, 2017. - pp. 55-57.
9.Штирхун Х. І. Інституціональна підтримка як фактор підвищення конкурентоспроможності ринку органічної продукції / І. В. Садчикова, Х. І. Штирхун // Конкурентоспроможність підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці України : Збірник матеріалів ІІ Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (16 листопада 2017 року). – Харків: ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 78-79.
10.Штирхун Х.І. Вплив зовнішніх загроз на управління фінансово-економічною безпекою підприємства / І.В.Садчикова, Х.І. Штирхун // Сучасні технології менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листопада 2017 р.) / Відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2017. – С. 178-179.
11.Shtyrkhun Kh. Investment climate in Ukraine: current state and ways of improvement / O. Markova, T. Mykhailiuk, Kh. Shtyrkhun // Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 1: 380 с. - C. 141-143.
12.Shtyrkhun Kh. Influence of demographic tendencies of investment activity / A. Baranets, Kh. Shtyrkhun // Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – Ч. 2: 320 с. - C. 255-256.
13.Штирхун Х.І. Інтерактивні технології у реалізації компетентнісного підходу до студентоцентричного навчання / Л.М. Ремньова, Х.І. Штирхун //Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] : збірник тез І Міжнародної науково–практичної конференції (м. Чернігів, 9 листопада 2018 р) / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Текст. і граф. дані. – Чернігів, 2018. – С. 634-636. – Режим доступу : https://www.stu.cn.ua.
14.Штирхун Х. І. Систематизація ризиків на ринку органічної продукції / Х. І. Штирхун, О. В. Шишкіна, І. В. Садчикова // Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (22 листопада 2018 р.). – К.: Алерта, 2018. – 343 с. – С. 66-69.
15.Штирхун Х.І. Ринок органічної продукції у забезпеченні продовольчої безпеки України / В. П. Ільчук, X. І. Штирхун // Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали VII Міжнародної науково- практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека». - Житомир: Вид.-во ЖНАЕУ, 2019. – 468 с. – С. 11-15.
16.Штырхун К.И. Современный университет как драйвер развития креативной экономики / Л.М. Ремнёва, К.И. Штырхун // Проблемы социально-ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы : материалы XXIII Международной научно-практической конференции, г. Гомель, 8 февраля 2019 г. / Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»; под общ. ред. С.И. Ляха. – Гомель : ОДО «Центр оперативной печати», 2019. – 364 с. – С. 75-77.
17.Проблеми мінімізації фінансових ризиків і загроз в процесі планування розвитку промислових підприємств / Штирхун Х. І. / О. В. Шишкіна, Х. І. Штирхун // Управління системою економічної безпеки від теорії до практики: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р.) / упорядник І. О. Ревак. Львів: ЛьвДУВС, 2019. – 212 с. – С. 198-200.


Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар