Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

                     Абакуменко Ольга Вікторівна

  Працює у сфері вищої школи з 2001 року, на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування - з 2016 року. Має вищу економічну освіту, науковий ступінь доктора економічних наук, вчене звання професора.
   Стипендіат Кабінету Міністрів для молодих вчених (2008-2010 рр.).
  Є членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій  К 79.051.05 та заступником голови спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 79.051.04 Чернігівського національного технологічного університету.
  Член проектної групи з підготовки освітньо-наукової програми для здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 - "Фінанси, банківська справа та страхування".
   Керівник науково-дослідних тем, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету України: «Фінансовий ринок України: особливості розвитку в умовах евроінтеграційних процесів» (держ. реєстр. № 0108U000731); "Моделювання комбінації інструментів фінансового ринку для фінансового забезпечення житлових проектів для молодих науково-педагогічних кадрів" (держ. реєстр. № 0111U002351), «Фінансові та фіскальні інструменти модернізації електроенергетики в умовах нестаціонарної економіки».  
У сфері викладацької діяльності має: 7 навчальних посібників, в т.ч.  «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності»; «Фінансовий механізм макроекономіки» тощо; 19 методичних розробок, у тому числі методичні рекомендації до виконання контрольних, курсових, практичних робіт тощо.
   Сфера наукових інтересів: інвестиційні послуги на регульованих ринках;  проблеми інтеграції фінансового ринку у світовий фінансовий простір; фінансіалізація економіки та проблеми формування нової світової фінансової архітектури.
   За сферою наукових інтересів  приймала активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Станом на 2016 рік опубліковано 72 наукові статті у зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях (у тому числі: 2 – у Scopus, 2 – у Web of Science); 42  тез доповідей на конференціях, 1 одноосібна монографія; 22 розділи у колективних монографіях.
    Під її керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації.
    Викладає дисципліни:
- «Ринок фінансових послуг»
- «Корпоративні фінанси»
- «Організація лізингу».
    Участь у науково-прикладних дослідженнях:
1. Приймала участь у проекті Чернігівської облдержадміністрації щодо обґрунтування оптимальності тарифів на комунальні послуги для населення Чернігівської області.

2. Приймала участь у підготовці матеріалів до Аналітичної доповіді до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році».
   Останнє підвищення кваліфікації:  Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (Польща, м.Лодзь), Fundacja Central European Academy Studies and Certification Lodz (травень 2015 р.) «Nowoczesny uniwersytet - podejscie projektowe do organizacji pracy wg przepisow europejskich ram kwalifikacji" (108 год).

Ключові наукові публікації останніх років

Монографії
1. Абакуменко О. В. Розвиток кон’юнктури фінансового ринку України: Монографія / О.В. Абакуменко – Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2013. – 464 с.
2. Абакуменко О.В., Литовченко М.В. Регулювання процесів злиття і поглинання в контексті економічної безпеки України: Монографія. – Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2013.
3. Абакуменко О.В.Особливості адаптації державного регулювання фондового ринку України до стандартів Європейського Союзу/ О. В. Абакуменко// Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України: [монографія / за заг. ред. С.В. Онишко, В.П. Унинець - Ходаківської]. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – С. 405-417.
4. Абакуменко О.В. Науково-методичні засади оцінки стійкості фінансового ринку як важливої складової забезпечення фінансової безпеки України / О. В. Абакуменко// Фінансово-кредитний механізм соціально-економічного розвитку країни [Текст] : [Монографія] / За заг. ред. д.е.н., професора Коровіної З.П., к.е.н., доц. Храпкіної В.В.; Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. – Донецьк: Видавець Дмитренко Л. Р., 2013. – С.232 – 244.
5.     Абакуменко О.В., Повжик К.В. Фінансові цикли та їх вплив на стійкість фінансових ринків/ О. В. Абакуменко, К.В. Повжик// Сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку суб’єктів фінансового ринку: колективна монографія/ під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Павлоград: АРТ СИНТЕЗ – Т. - 2014. – С. 5 – 13.
6. Абакуменко О.В. Роль та місце кризових явищ в економічній системі/ О. В. Абакуменко// Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління: монографія/ за ред. д.е.н., проф.. Т.А. Васильєвої, к.е.н. О.Б. Афанасьєвої. – Суми: «Ярославна», 2013. – С. 5-26.
7. Абакуменко О.В. Конкуренція на фінансових ринках у контексті антикризового регулювання їх розвитку/ О. В. Абакуменко// Національна економіка в умовах формування нової фінансово-економічної архітектури світу: монографія/ [О.В. Чернявська, О.А. Кендюков, С.Г. Міщенко та ін.]; за заг.ред. О.В. Чернявської. – Полтава: ПУЕТ,2014. – С. 149-167.
8. Abakumenko O. Credit support in the financing of investment activity of Ukrainian enterprises / O.V. Аbakumenko, К. Lavrov // Methodological bases and practical issues of sustainable development implementation : monograph / ed. by O. Prokopenko. N. Kostuychenko. – Ruda Śląska : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2014. – P. 219-229.
9. Абакуменко О.В. Трансформація впливу іпотечного кредитування на стійкість банківської системи в контекстів фінансової безпеки України/ О.В. Абакуменко, Е.А. Коренний // Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки/ Колективна монографія під заг. ред. д.е.н., професора В.П. Ільчука – Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015. -С.192-219.
10. Абакуменко О.В.  Кон’юнктура фінансового ринку України та детермінанти її регулювання// Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів/ Колективна монографія під заг. ред. к.е.н., професора Л.О. Коваленко у 2-х томах. Т.2 – Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015. – С.10 - 72.
11. Абакуменко О.В.   Банківський сектор України в кризовий період/ О.В. Абакуменко, Д. Бондаренко// Чотирьохрівневе забезпечення соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграційних процесів (держава, регіон, галузь, підприємство): [монографія кафедри економічної теорії] / за заг.ред. В.Ф. Савченка, Т.Л. Шестаковської. – Чернігів. – ЧНТУ.  – 2016 р. – С. 298 – 308.
12. Абакуменко О.В. Роль банківської системи в економічному розвитку країни/ Банківська система: [Електронний ресурс] : навчальний посібник / за ред. проф.І. Б. Івасіва. — К.: КНЕУ, 2015. — С.37-41.
13. Абакуменко О.В., Коваленко Л.О., Кичко І.І. та ін.Гроші та кредит: Навчальний посібник. – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2016. – 176 с.

Статті у наукових фахових та зарубіжних виданнях:

1. Абакуменко О.В. Оцінка динамічної стійкості фінансового ринку України / О. В. Абакуменко// Світ фінансів. – 2013. - №1. – С. 175-184.
2. Абакуменко О. В. Кон’юнктура фінансового ринку: підходи до визначення дефініції / О. В. Абакуменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 21. – С. 37–41.
3. Абакуменко О. В. Дослідження розвитку конкурентного середовища фінансового ринку України / О. В. Абакуменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 22. – С. 25–30.
4. Абакуменко О. В. Інструментарій оцінки стійкості фінансового ринку України / О. В. Абакуменко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2013. – Вип. 29., Ч. 1. – С. 3–13.
5. Абакуменко О. В. Криза фінансового ринку: межі розширення системи / О. В. Абакуменко, К. Повжик // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. – (Серія 1 “Економіка”) : збірник наукових праць. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – № 3 (19). – С. 102–107.
6. Абакуменко О. В. Методи і моделі оцінювання кон’юнктури фінансового ринку / О. В. Абакуменко // Чернігівський науковий часопис. – (Серія 1 “Економіка і управління”). – 2013. – № 1 (004). – С. 93–98 (0,52 друк. арк.).
7. Абакуменко О. В. Проблеми формування пропозиції на фінансовому ринку України / О. В. Абакуменко // Наука й економіка. – 2013. – №2 (30). – С. 11-19.
8. Абакуменко О. В. Концептуальні підходи до вибору режимів антимонопольного регулювання конкуренції на фінансовому ринку України/ О. В. Абакуменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 6. – С. 56–63.
9. Абакуменко О. В., Бистров Р.О. Злиття та поглинання на світовому фінансовому ринку/ О. В. Абакуменко, Р. Бистров // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. – (Серія 1 “Економіка”) : збірник наукових праць. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2014. – № 2 (22). – С.111 – 117.
10. Абакуменко О. В. Реалізація концепції інвестиційного омбудсмена у фінансовому секторі України/ О. В. Абакуменко // Економіка і держава. – 2014. – №5. – С. 25-29.
11. Абакуменко О. В. Обгрунтування інструментарію структурного регулювання попиту на фінансовому ринку України/ О. В. Абакуменко // Культура народов Причерноморья. – 2014. – №268. – С.95-98.
12. Абакуменко О. В. Private banking та wealth management: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії/ О.В. Абакуменко, М.В. Корнєєва// Інвестиції: практика та досвід. – 2014. - №14. – С.24-31.
13. Абакуменко О. В. Система гарантування прав інвесторів: зарубіжний досвід/ О.В. Абакуменко// Агросвіт. – 2014. - №18. – С.8-18.
14. Абакуменко О. В. Фондовий ринок США: напередодні чергового буму чи колапсу? / О.В. Абакуменко// Інвестиції: практика та досвід. – 2014. - №21. – С.24-31.
15. Абакуменко О. В. Академічні інкубатори як драйвер розвитку інноваційних проектів / О.В. Абакуменко, Л.О. Коваленко, К.Ю. Сіренко// Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. - №3. – С. 9 – 16.
16. Абакуменко О.В. Методичні підходи до оцінки боргової стійкості країни: міжнародний та вітчизняний досвід/ О.В. Абакуменко, М. Омеляненко// Науковий вісник Полісся. – 2015. - №4. – С. 97 – 104.
17. Абакуменко О.В. Зарубіжний досвід функціонування санаційних банків/К.А. Коваленко, О.В. Абакуменко, Д.В. Бондаренко/ Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Черніг. нац.технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – № 1 (5).– С.183 – 192.
18. Абакуменко О.В. Циклічність економіки в контексті австрійської школи економіки/ О.В. Абакуменко, Т.С. Дорош// Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. - №4. – С.9 – 15.
19. Abakumenko O. V. Forms of social assistance in the social protection system and their role in poverty reduction/ O.V. Abakumenko, L.O. Kovalenko//  Economic Annals-ХХІ. – 2016. - №158(3-4(2)) . – P.92-96.
20. Abakumenko O. V. Problems and prospects of stock market development in Ukraine / O. V. Abakumenko // Nauka I Studia. – 2013. – № 31 (99). – P. 106–113.
21. Абакуменко О. В. Конъюнктурные изменения на финансовом рынке Украины: реакция на экономические флуктуации / О. В. Абакуменко // Современный научный вестник . – 2013. – № 34 (173). – С. 13–18 .
22. Abakumenko O., Kovalenko L. Revisiting organizational and methodological support of teaching and learning activities in the light of a new legislation// Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie. – 2015. - №4. - P. 219 - 223.

Сохранить
Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар