Логін
Пароль
Кафедра фінансів ЧНТУ
Ввійти
Правила
Викладачі
Інформація про викладачів кафедри

Ремньова Людмила Михайлівна 

   Має вищу економічну освіту, науковий ступінь кандидата  економічних наук, вчене звання професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування.
   Викладацькою діяльністю займається з 1984 р. Декан фінансово-економічного факультету ЧНТУ. Відмінник освіти України.
  У 1999 році отримала грант на стажування у Вісконсінському університеті (США) за програмою IREX “Contemporary Issues”.
  В 2002 р. закінчила  зимову школу дистанційної освіти “Т’ютор дистанційного навчання“ в рамках програми розширення доступу та навчань в Інтернет (Internet Access and Training Program (IREX/IATP-3) в Харківському центрі IATP на базі НТУ “Харківський політехнічний інститут“.
  В 2005-2007 роках  навчалась у сертифікованій  трьохрічній англомовній літній школі  в рамках проекту HESP  “Economics of the Firm”. В 2014 -2016 роках приймала   участь в освітньому проекті EU Tempus BUSEEG-RU-UA “Developing Intra- and Entrepreneurial Competences through Entrepreneurship Education and Start-up Consultancy”.
   В 2015 році отримала міжнародний сертифікат APTIS (British Council)  на підтвердження рівня володіння англійською мовою (С1). В рамках проекту ’’English for Universities” пройшла Зимову школу (British Council)  “Academic English Excellence – English as the Medium of Instruction”(2016 р.). Закінчила повний курс у Школі соціального підприємництва  та отримала диплом  Fil.Dr. Jan-U. Sandal Institute (Норвегія). У 2018 році у складі команди викладачів ЧНТУ отримала перемогу у Всеукраїнському конкурсі «Кращий урок з фінансової грамотності».
   В  2011-2016 рр. була членом спеціалізованихї вчених рад по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 08.00.03 - економіка та управління національним господарством та 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Неодноразово виступала експертом та опонентом дисертаційних робіт. Під її керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.
   Практичний досвід: працювала  начальником відділу та провідним фахівцем у банківських установах  м. Чернігова.
    Викладає дисципліни:
-    «Інвестування»;
-    «Інвестиційний менеджмент»;
-    «Фінансовий менеджмент»;
-    «Проектне фінансування»;
-    «Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності».
   В сфері викладацької діяльності видано понад 35 методичних розробок.
   Наукові інтереси: проблеми ефективного управління фінансами банків, страхових компаній, суб’єктів господарювання, сучасні драйвери інвестиційно-інноваційного розвитку економіки,  формування нової парадигми  підприємницької освіти в Україні в умовах євроінтеграційних процесів.
   За сферою наукових інтересів та викладацької діяльності приймала участь у 30 науково-практичних міжнародних та міжвузівських конференціях, опублікувала у співавторстві 10 колективних монографій,  8 навчальних посібників, в тому числі 1 – англійською мовою в рамках проекту ’’English for Universities”, понад  90   наукових статей та тез доповідей.
   З основними публікаціями можна ознайомитись за   посиланнями:
https://scholar.google.com/citations?user=NucCQfoAAAAJ
http://orcid.org/0000-0002-5973-5912
http://www.researcherid.com/rid/F-5075-2016

Ключові наукові публікації останніх років
Статті і монографії

1.    Remnova L.M. Strategic Vectors of the Entrepreneurship Development in the Context of European Integration Processes / L.M. Remnova   // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers “EVERYTHING IN THE NAME OF SCIENCE!”, professional scientific publication, - ed.dep.:Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St.Petersburg (Russian Federation), 2015. - Vol-1, 261 p. – p.161-164.
2.    Remnova L. The Potential of Universities in the Sustainable Entrepreneurship Development / S. Shkarlet, L. Remnova // UKRAINE –EU. Modern technology, business and law: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. – Chernihiv: CNUT, 2015. – 252 p. – p. 68 – 70.
3.    Remnova L. The Priorities of Enterpreneurial Education in the Context of Sustainable Development.  / L. Remnova // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. - Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. 2015.
4.    Ремньова Л.М. Концептуалізація парадигмальних зрушень у системі фінансового менеджменту під впливом глобальних мегатрендів економічного розвитку. / Л.М.Ремньова, Ю.В.Ніколаєнко // Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2015. – № 2(2). - С. 139-147.
5.    Ремньова Л.М.  Сучасні вектори розвитку підприємницької освіти в контексті європейського досвіду / О.І.Гонта, Ю.В.Кирилюк,  Л.М.Ремньова  / Украинский, российский  и европейский взгляд на вопитание предпринимательского духа и консультацию начинающих предпринимателей / Beiträge zur Enterpreneurship Erziehung und Grüdungsberatung aus ukrainisher, russischer und europäischer Perspective /herausgegeben von richard Fortmüller. – EU Tempus Projekt „Berufliche und unternebmerische Selbstsändigkeit durch Enterpreneurship-Erziehung in Russland und der  Ukraine“ (544202- TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES). – MANZ Verlag, Wienn 2016.  – 302 p. 
6.    Ремньова Л.М.  Стратегія сталого розвитку   соціального інвестування та підприємництва в умовах євроінтеграційних процесів /  Л.М.Ремньова / Чотирьохрівневе забезпечення соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграційних процесів (держава, регіон, галузь, підприємство) / [монографія кафедри економічної теорії] /  під заг. ред.  В.Ф. Савченка, Т.Л. Шестаковської. – Чернігів –  ЧНТУ. - 2016 р. – 320 с. ( с. 284- 298).
7.    Ремньова Л.М. Концептуалізація сучасних трендів формування цифрової економіки в контексті детермінації впливу на розвиток фінансових відносин в Україні / Л.М. Ремньова, Р.В. Лавров // Актуальні проблеми формування та розвитку інформаційної економіки в Україні: колективна монографія. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С. 78-99.
8.    Ремньова Л.М.. Проблемні аспекти банківського обслуговування суб’єктів аграрної сфери економіки України / Р.В. Лавров, Л.М. Ремньова, І.В. Садчикова, О.В. Шишкіна // Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки: колективна монографія. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С. 114-134.
9.    Remnova L.M. Conceptual bases of financial controlling in Ukrainian system of consumer cooperatives in  the context of the inclusive development paradigm. / V. V. Kartseva, L.M. Remnova //  Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – № 3(11). – с.113-118.
10.    Ремньова Л.М. Адаптація європейського досвіду підприємницької освіти з урахуванням національної економічної ментальності // Ю.В. Кирилюк, О.І.Гонта, Л.М.Ремньова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Спецвипуск. Наукове фахове видання. VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України». 6 жовтня 2017 року м. Київ КНУТД. – Київ: КНУТД, 2017. – С. 286-298. (0,5 д.а.) (ISBN: 2413-0117).
11.    Ремньова Л.М. Фінансові інновації банків як чинник трансформації корпоративних фінансів / Р.В. Лавров, Л.М. Ремньова // Economic and Law Paradigm of Modern Society. – 2017. – № 2. – С. 90-99.
12.    Ремньова Л.М.  Формування інноваційної екосистеми регіону на засадах збалансованого розвитку / Л.М.Ремньова // Україна 2030: Консолідація мислення – консолідація дій. - К.: Видавництво «СПД В.Павленко», 2018. – с. 103 -106. 

Конференції

1.    Ремньова Л.М. Потенціал економічної освіти у формуванні підприємницьких навичок молоді в контексті вітчизняного та міжнародного досвіду. / Л.М.Ремньова // Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та безпеки», 5-6 листопада 2014 року. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – С. 218-220.
2.    Ремньова Л.М.  Перспективні напрямки розвитку підприємницької освіти в контексті європейського досвіду / Л.М.Ремньова //  Матеріали науково-практичного круглого столу “Стратегічні пріоритети сталого розвитку Чернігівщини: аспекти транскордонної безпеки та активізації підприємницької діяльності” (м. Чернігів, 21 квітня 2015 року): Збірник тез доповідей. – Чернігів, ЧНТУ, 2015. – С.10-12.
3.    Ремньова Л.М. Концепти сучасних уявлень про зміну парадигми фінансового менеджменту в системі економічної безпеки / Л.М.Ремньова //  Проблеми та перспективи розвитку фінансів у сучасному світі:  матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 22-23 жовт. 2015 р.) -  ПУЕТ, 2015. – 228 с. -  С.215-216.
4.    Ремнёва Л.М. Социальные инвестиции как драйвер развития устойчивой экономики и гражданского общества / Л.М.Ремнёва  // Проблемы  социально-ориентированного инновационного развития белорусского  общества  и  профсоюзы:  материалы  XX  Республикан-ской научно-практической конференции, Гомель,  4  февраля 2016  г.  /Гомельский  филиал  Международного  университета  «МИТСО»;  под общ.  ред. С.И. Ляха.  –  Гомель,  Гомельский филиал Международного университета «МИТСО», 2016. –  394 с. с. 65-67.
5.    Ремньова Л.М. Підприємницька освіта в контексті європейського досвіду. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Перспективи розвитку регіонів України в умовах інтеграційних викликів», м. Луцьк, Луцький НТУ, 2016. – с.33-35.
6.    Ремньова Л.М. Нова безпекова реальність розвитку банківських інноваційно-фінансових технологій / Р. Лавров, Л. Ремньова // Теорія та практика менеджменту безпеки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18 трав. 2017 р. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2017. – С. 73-75.
7.    Ремнева Л.М. Современные тренды формирования цифровой экономики и их влияние на развитие финансовой системы / Л.М. Ремнева, Р.В. Лавров // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы X междунар. науч. конф., 25-26 мая 2017 г. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2017. – С. 34-37.
8.    Remnova L.M.  Financial Reengineering Integration into the System of Anti-Crisis Banking Management / R.V. Lavrov, L.M. Remnova // Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства: матеріали VIІІ міжнар. наук.-практ. конф., 29 листоп. – 01 груд. 2017 р. (м. Краків, Польща) – Вінниця: ЦОП “Документ Принт”, 2017. – С. 18-20.
9.    Ремнева Л.М. Современные тренды формирования цифровой экономики и их влияние на развитие финансовой системы / Л.М. Ремнева, Р.В. Лавров // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы X междунар. науч. конф., 25-26 мая 2017 г. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2017. – С. 34-37.
10.    Ремньова Л.М. Развитие инновационных финансовых технологий в банковском сектореУкраины в турбулентных условиях функционирования экономики / Р.В. Лавров, Л.М. Ремнева // Проблемы социально-ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы: материалы XXII междунар. науч.-практ. конф.,2 февр. 2018 г. – Гомель: ОДО “Центр оперативной печати”, 2018. – C. 71-73.Останні блоги
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри _частина 2
2016-03-29    22:16:05     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. (продовження)
Подробиці...
Наукові і методичні роботи викладачів кафедри ФБСС_частина 1
2016-03-26    19:57:06     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування (ФБСС) належним чином забезпечує навчальний процес відповідними навчально-методичними матеріалами. Окрім того провідні викладачі кафедри та аспіранти займаються науковою діяльністю в рамках кількох науково-дослідних тем, що забезпечує щорічний захист кандидатських дисертацій, випуск монографій, участь у роботі наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів і форумів.
Подробиці...
Тематичні подорожі, зустрічі та відкриття кафедри фінансів у 2015 році
2016-03-26    19:21:38     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2015 рік став справжнім випробування для України і всього світу. Незважаючи та фінансові проблеми та військові дії ми дивимось на майбутнє з надією та намагаємось зробити і себе і світ краще. Ми відстоюємо право на гідне життя, розвиваємо науку, вболіваємо за своїх на спортивних аренах, слухаємо нову музику, подорожуємо, зустрічаємось з цікавими людьми і продовжуємо вірити в майбутнє.
Подробиці...
Дослідження, зустрічі і тематичні подорожі кафедри фінансів у 2014 році
2016-03-19    12:28:36     Шишкіна О. В     коментарі - 0 2014 рік відзначився і новими, незвіданими подіями для країни, вибухом емоцій для українського суспільства, зростанням активної життєвої позиції громадян. У складний час хочеться довести, що наша країна має всі шанси на краще життя, а наше історичне минуле заслуговує глибоке дослідження і розуміння.
Подробиці...
Неповторний світ зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей кафедри Фінансів у 2013 році
2016-03-19    11:49:01     Шишкіна О. В     коментарі - 0 Світ навколо нас неповторний і різноманітний. Якщо ти усвідомлюєш це, то намагаєшся зробити щось, що залишиться після тебе, побачити світ, бо досвід спостережень, зустрічей й спілкування, відкриттів і подорожей, збагачує твоє життя.
Подробиці...
Календар